Page 142 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
136
םיידוהיה
תרוקיב
תסרוה
תעבונה
האנשמ וא
קותינמ
,רשקה םשכ
ותרוקיבש
תיתורפסה
התדלומ
הבהאה
הנכה
תורפסל
,תירבעה
לכש
יוליג לש חוכ םייח
הריציו
הב
חמיש תא גבל
םלוא
תדועת
״ררועמה״
התיה
הקומע וזמ לש
חופיט
הריצי
:אמלעב
יכ״ אל
העגרמ עדת
,יתא
,יחא ףא אל
הוולש אלו
.האנה יכ
ךררועל
ינא ,אב
,יחא
הררועל
:רומאל
,לאש ןב
,םדא
תוביתנל
,םלוע
,לאש יא
,ךרדה
"...?יא
ותדועת
לש
"ררועמה״
התיה
ררועל תא
םדאה
ידוהיה
תוהתל
לע
ומצע לעו
,ומע
חוקפל
תא
ויניע
תארקל
הכרעהה
תימצעה
תייולג
.םייניעה
ךררועל״
תולעהלו
תא
ךתבשחמ
ינא ;אב
התולעהל
הביחרהלו
הקזחלו
ןעמל אל
דבאת
הישופיחב
.םישקה
,עמש ־ןב
,לארשי
עמש
,רעצה־ןב
אש
,ךשאר אש
ךשאר
ואשנייו
יחתפ
.םלוע
לא
החונמ לאו
האנוה
,תימצע
הייהת וזיא
,הייהתש לא
הארי
ירפמ
לכ
תואצות
הנייהת המ
.הנייהתש לא
טרוק לש
רקש
תוכרו
.בלה
האלה
.םיננע אצ
תרקנמ
.רוצה
ריסה
ךילעמ
.ףכה השג דע
,לפרעה
הלע
,סדרפל
האר ירפ
,הייווהה
גישה תא
,התוהמ
תא
,הדובכ
"...שדקתה
תא
הכרעהה
תימצעה
תבקונה
הרשיהו
דימעה
רנרב
זכרמב
ותוסחייתה
ומצעל
זכרמבו
תוסחייתהה
לש םעה
.ומצעל
אוה
שיגדמ
יכ לע םעה
ידוהיה
תונשל
תא
ותוהמ
ידי־לע
תכרעה
ומצע
תונשלו
תא
תכרעה
ומצע
ירחא
הנשיש תא
.ומצע ןה
ותריציב
תיתורפסה
ןהו
ירבדב
ותרוקיב
אוה
האור תא
הכרעהה
תימצעה
ןורקיעכ
ידוסי
.יזכרמו
לככ
םדאהש
קחרתמ
ןמ
תויביטימירפה
עיגמו
הלעמל
תינחור
העודי
הב
םיליחתמ
ררועתהל
וב
םיקופקיפ
תויהתו
,םיישפנ
הב
םיסחיה
וניב ןיבל
תלוזה
םישענ
םיבכרומ
,רתוי
ליחתמ
ךרוצה
לודגה
,הכרעהב
תכרעה
ינאה
תכרעהו
.ללכה
ותולכתסה
טבמה־תרשי
רודחה־תקימעמו
לש
רנרב
וירפסב
האיבה
ףושיחל
עזעזמ לש לבס
םדאה
ללכב
לבסו
ידוהיה
.טרפב
רעצ״ — רעצ
קומע
בקונו
דע
,םוהתה
רעצ ההק
לוהמו
,שפרב רעצ
דע
,הלכתו־ץק־ןיא
דע ףוס לכ
."תורודה
תואיצמה
אוהש
ראתמ
איה
תואיצמ
,עשי־אלל
אצומ־אלל
טעמכ
ןאכמו
תוימיספה
הדבכה
לכבש
.ויבתכ
וירוביג
םייח
המיאב
תא
הרירבה״
"תיגארטה
תיצמתמה
הריתסב
ןיבש
הנווכה
שארב ןיבו
,תושחרתהה
הריתס
תכפוהה
םױקה־ןפואל
ידימתה
תלבקמו
ףקות לש
.תויקוח
םה
ונודינ
לוכשל
.ןולשכו
םעבט
איבמ
םתוא ידיל
תונולשכ
םירידת
ענומו
םתוא
איצוהל
ןמ
חוכה לא
לעופה תא
תויורשפאה
תוזונגה
.םהב םה
םילשכנ
דימת
ןחבמב
םייחה
םיינוציחה
ןחבמבו
םייחה
םייימינפה