Page 143 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

137
C
o h e n
— J
o seph
C
h a im
B
renner
.דחאכ
םנולשכ
ןחבמב
סוריאה
ךפוה
החכוהל
תצחומ
םנולשכל
םתותיחנו
םכילומו
לא
סואימה
האנשהו
.תימצעה
םה
םיאור תא
םמצע
יתלב
םייואר
יתלבו
םילגוסמ
.בוהאל
תבהא,,
?השא ,וה
...אל
אל
יתייה
לגוםמ
בוהאל
.םלועמ
הבהאה
תשרוד
הנומא ״הב
ןאכמ,,(
.)״ןאכמו
ןאכמ
הליבומ
ךרדה לא
לוטיבה
ימצעה
תורגתסההו
:תרסוימה
ךתשלוח״
תינימה
ארוק(
לאקזחי
ץפח
)ומצעל
— היה
ןקז
ךיניעב
!רשפתהו
,רשפתה
לאקזחי
!ןקזה םאו
ךניא
,לוכי
ךניא
לוכי
רשפתהל
— רוס
ןרקל
תיווז
חלשו
ןושל
...ךמצעל
היח
רשאכ
הייחי
בובזה
ךעוממה
ץוצקו
,םייפנכה
רשאכו
הייחי
בלכה
ערוצמה
...אמוסהו
,ימוד
ושפנ
לש
לאקזחי
!ץפח לא
ירבדת לע
םייחה רבד
בוטמל
דעו .ער לא
ירבדת לע רבד
תאש
הצוחמ ,ול
ורקיעש רסח
.ךל המ תא
תעדוי
לע
םייחה —
ךלוכו
ירופרפ
תוומ ? ״
תמועל
סואימ
,םייחה
םנולשכ
דימתמה
לש
,םירוביגה
־תלזא
,םדי
םתודידב
םתורזו
הלגנ
לצא
רנרב בויח םייח
,לודג
הבהא
הלודג
לא
םייחה ומכ
םהש םע לכ
םהירוסי
.םהיטבלו
םייח־תבהא
וז
תיארנ
םכודאראפכ
לודג ךא
יחרכה
תוהמב
,ותריצי
הב
גשומ
םייחה
הלעומ
ךרעכ
ןוילע
רבעמ לכל
לע־הנבימ
לש
תואידיא
.תורטמו
ןיא״
תליסמ
םירשי
— שי
לועשמ
,רצ־רצ
םעפש אוה קלח
םעפו
,םוקע לכו
הרותה איה
התוא
הרותה
,הנשיה
רשואש אוה
תועתל
לועשמב
,הז
רשוא אוה
תויחל
ריקוהלו
תא
,םייחה
ריקוהל
לכ ינימ
םהיעוזעז
םע
םעונה
יפום־ןיאה
"...םהבש
לוכש״(
.)"ןולשכו
ןאכמ }ףא חתפ
הווקתה
ותריציב
לש
,רנרב
ףא־לעש
אוהש רצ
ןטקו
ףוקכ לש טחמ שי וב
.הלצה־ייוכיס
ףא
ותריציב
תיטסיצילבופה
לש
רנרב ןיא
טעמכ
רמאמ
ןיאש
ותוישיא
תילאודיבידניאה
הריאמ
.הכותמ
אקווד
ויתוכרעה
םהיתוריציל
לש
ורוד־ינב
תוראתמ
תא
ותומד אוה
םיעבצב
.םיריהב
וירבד לע
תורפסה
םירשפאמ
ונל
ץיצהל
יכבנל
ושפנ
יקמעמלו
תורפסה
.דחאכ
וירמאמב
םייתורפסה
הבר
הקיטסיצילבופה
ןמ
תרוקיבה
.תרצויה
ונא
םיאצומ
םהב
רסוח
םוצמצ
תוקפרתהו
לע
הריציה
תרקובמה
ךות
תיימה שפנ
הבהאו
הלודג
ךא םע תאז
רשוי
אלל
.לובג
רתוי
םיבושחשמ
ונל
וירמאמ
תנבהל
,םירפוסה
םהבש אוה ,ןד
םיבושח
םה ונל
תנבהל
.ושפנ
ירבדב
ותרוקיב
ההדזמ
אוה םע
,םירצויה
חתמה
ילאנויצומאה
רבגתמ
ולצא
םצעו
ותוהמ
אוה
.הלגתמ
ינש
םיווק
םיידוסי
םינייפאמ
תא
ותרוקיב
לש
:רנרב
סותאפ