Page 144 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
138
עיגמה
םיתעל
תויטיתאפל
דחמ אסיג
חותינו
הקידבו
םיקדקודמ
ךדיאמ
.אסיג
רבגתהב
טהלה
ישפנה ובש
תושגרתההו
האלממ
,ותוא
דבאמ אוה תא
רשוכ
ויוטיב
ריהבה
.חתנמהו
ורבדב לע
,יקסב׳צידרב
ותוא האר
וכירדמכ
שחו
הברק
תישפנ
וילא לאו ךרד
,ותריצי
אוה
ארוק
ןיא״ הלמ
"!ןושלב
וא
וכירעהב
תא
תריש
קילאיב
אוה
:רמוא
םנשי״
םיגיגה
,יברקב
רשא יניא
אצומ םהל תא
יוטיבה
,ןוכנה
הקיתשו
תחרכומ
".הזב
רנרכ
רצויה
רקבמהו
תא
רנרב
רצויה
רקבמהו
ןיא
ןיבהל ילב
עקרה לש
תורפסה
תירבעה
תורפסהו
.תיסורה
אוה היה
םדימלת
לש .י .ל
,ןודרוג
ץרפ
ןיקסנלומס
ילדנמו
רכומ
,םירפס
באש
הברה
ךותמ
תורפסה
תיסורה
הפוקתבו
תרחואמ
וייחב םג
ךותמ
תורפסה
,תיברעמה
ךא
רקיע
העפשהה
וילע
םוחתב
ותריצי
תירוקמה
האב
יוטסלוטמ
־סודמו
.יקסבייוט
וירבדל
םילודג
םירישעו
ויה ייח ןואג
חורה
תיסורה
,יוטסלוט
יאלמ
רשוא
,החלצהו
ךא דחי םע תאז
םיללמוא
דע
.דאמ
יוטסלוט
היה״
ודוסיב
תחפשממ
םישנאה
םירדה
דימת
םונהיגב
ןותחתה
םמוקמו
רצ םהל
תילילו
לאמסו
םוולי
לע לכ
ךרדמ
.לגר־שןכ
ןאכמ
רוקמה
םתחונמ־יאל
הארונה
םתפטהלו
תירסומה
יתלבה
,היירופ
הניאש
האיצומ
הניאו
הלוכי
איצוהל
םתוא
םמלועמ
רשאב םה
".םש
ןכאו
תמאב היה
רנרב
םכינח לש
יוטסלוט
.יקסבייוטסודו
םג אוה
היה
םהומכ
ץוצר
םלשו
,דחאכ
ץוצר
וירוסיב
,םיימינפה
,ותונקפסב
ויטוטיח
םיקםופ־יתלבה
ויקופקפו
לכב
שודק
,ױװאמב־םלשו
,ותימא
וסחי
תלוזל
וסחיו
.םיכרעל
תא
ויגשומ
םײתרוקיבה־םײטיתסאה
קני
רנרב אל טעמ
םתרותמ
לש
יקסנילאב
בראסיפו
.םייסורה
אוה
ךשמנ
ירחא
וירמאמ
לש
יקסנילאב
תורמל
אוהש
גייתסמ םהמ
ונעטב
יקסנילאבש
אוה קר
ןרבד״
,הפי
לעב שגר דע
הצקה
ןיאש
הלעמל
,ונממ ךא אל
הגוה
,"תועד
ךא
אםיג־ךדיאמ
אוה
האור וב
ביחרמ״
תא בלה
רפשמו
תא
."םעטה
ימשר
התעפשה
לש
תורפסה
תיסורה
וילע
םירכינ
ורוביחב
םייחה״
תורפסהו
ונמלועב
,"ןטקה םש אוה
האור
תורפסב
חוכ
ןסרמ
תא
םדאה
ינפב
ויתויטנ
תוישונאה
חוכו
םדקמ תא
םדאה
ותריתחב
לא
.תעדה
ירבדב
ותרוקיב
לש
רנרב
םילעמ ונא
הברה
ויתוגשהמ
לע
תורפסה
.תונמאהו
ותעדל
האב
הריציה
ידכ
לקהל לע
רצויה
.ומצע