Page 145 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

139
C
o h e n
— J
o seph
C
h a im
B
renn er
הלושמ
הריציה
שאל
הרוצעה
ויתומצעב
הילעו
ץרפתהל
לכב
.ריחמ
תונמאה
,הלוכ
,ותעדל
איה
םשרמ
ותכרעה
תימצעה
לש
ןמאה
הכרדכו
לש
תונמא שי הב
דימת
םירבד
םניאש
,םירמאנ
ךא
ארוקה
שח
םתואב
םירבד
םירתסנ
רשא
םיחלוש
וילא
םיקמעממ
םיינרק
תורתסנ
תוזמורה
ול לע
.םתושיי
רנרב וניא
קפתסמ
ודיקפתב
יביסאפה
לש
,רפוסה
תורפס״ב
ןעמל
,"תורפס
חכומכ
וסומלופמ
םע
ירוא ןסינ
.ןיסנג
ותעדל
לע
רפוסה
טוקנל
,הדמע
עיבהל
ותעד
תאשלו
.וירבד
םנמא
ותמגמ לש
רפוסה
מןקשל
תא
,תואיצמה
לעו
ותריצי
שמשל
הירלקפסא
יש
,הרבחה
ךא
ותבוחמ
םג
לועפל
.תושעלו
רנרב
האור תא
רפוסה
ןחדנכ 5
ךותמ
םיעינמ
םײרםומ־םײשונא
אלו
קר
ףקשמכ
הלעמו
.תויומד
רנרב עדי
רקבל השק
ילבמ
,סורהל
ילבמ
;רותסל
,ךפיהל
אוה
הצר
ברקל אלו
.קחרל אוה בהא תא
תורפסה
תירבעה
הצרו
.הדודיעב
אבה,,
ןמזב הזה
ונייחל
וא
ונתורפסל
רמואו
,רותסל
ירה הז
דיעמ
לע
ומצע
וניאש אלא
ארוקכ
ןורגב
ן יא . ..
ונלצא המ
!רותסל
העיגה
העשה — וא
תוכבל וא
"!קותשל
ןכא
רנרב שריג תא
החונמה
ךותמ
תורפסה
.תירבעה
אוה
אטאיט
הכותמ תא
הצילמה
תאו
ינממס
״תױתורפם״ה
"היזאופ״הו
.תילולימה
אוה בהא תא
ןושלה
תירבעה
ךא אנש תא
התצילמ
הקירה
.החופנהו
ירבדב
ותרוקיב
הברמ אוה
קוסעל
ןושלב
תירבעה
.התוחתפתהבו
,ןכאו
ןיא
והומכ
תביתכל
הזורפ
תירבע
,תיצילמ־יתלב
םיטושיק־אלל
,םיריתי
הנכ
.תפטושו
רנרב וניא
האור תא
ודיקפת
תרוקיבב
שיאכ
,עוצקמ
רשא שגינ
ןווכמב
הריציל
תיתרפסה
םשל
החותינ
.התכרעהו
וכרד
תרוקיבב
,איה
תישאר
,לכ
וכרד לש
ארוק
בהוא
.תורפס
ןכאו
הברה
ויתומישרמ
ארק
םשב
ירוהרה״
."ארוק
רנרב בהא
.בותכל
לכ
,רפס לכ
ןותיע
,אציש לכ
ןויזיח
יתורפס
רחא
רודבש הכז
תמושתל
ובל
תידיימה
.ותבוגתלו
ךא
רנרב אל קר
לעפתה
םשרתהו
ןמ
תורפסה
עיבהו
תא
ותעד
,ותרוקיבו
אלא שח
ןוצרב זע
דובעל״
ןעמל
ונמע
."ונתורפסו
עדוי
אוה יכ
,תורפסה
לככ רבד
לודיגבש
הקוקז
לופיטל
.חופיטלו
,אוהו
ךותמ
ותביח
הברה
תורפסל
,תירבעה
רסמתה
.החופיטל
וירבדל
תוריצי״
תולודג
אל לכב ןמז
תובתכנ
לופיטבו
ילודיגב
תורפסה
ךירצ
קוסעל
,דימת םג
ןיאשכ
הלאכ
."ןיעב ךכ אוה ברק
וילא תא לכ הלא
שחש םהב
ןורשיכ
שידקהו
םהל תא
אולמ
תמושת ,ובל ךא
דימת
ךות
ת ניחב
תמאה
תונכהו
.הריציבש