Page 216 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

ס א ד
ע ש י ד י ;
, ך ו ב
969 1־ 9 7 0 *ו
ןופ
ה נ י ד
ש ט י ו ו א מ א ר ב א
Y I D D I S H B O O K S
1 9 6 9 - 1 9 7 0 * *
B
y
D
i n a
A
b r a m o w ic z
עשידעלטפניק
עזאיפ
FICTION
, ס א ב ר ו א
. ע ש ו ה י
רעד
;בייהנא
.ןעגנולייצרעד
:םעיצארטסוליא
שזדראשזד
.ינראפ
אטנאראט
־
,קרא י־וינ
סאברוא
ךוב
טעטימאק
ךרוד
םעד
,גאלראפ־ףוקיא
1970 . 158 ,׳זז
.טראפ
רעד
רעטשרע
ך וב ןופ
רבחמ
טלגיפש פא
ןעגנוראפרעד
ןופ
־המחלמ
ןוא ךאנ
.ןראי־המחלמ
טימ א
המדקה
ןופ
.פארפ
.ב .צ
.קעש
U
r b a s
, J
o s h u a
.
The beginning: short stories. Illus. by George Fornie.
Toronto-New York, J. Urbas Book Committee, YKUF Publishing House,
1970. 158 p.
The characters in this first book of stories are survivors of the Nazi
holocaust.
, ר ת ל א
. ל ח ר
זיא
ןעוועג
א
.שטנעמ
,ב יבא ־לת
1969 . 83, 157 / ז ז
.טסוליא
תונורכ ז
ןגעוו
רעד
טאטש
,ענלאק
,רעדיל
ןוא
.םע יזנעצער־רעכיב
ןבעגעגסיורא
ןכאנ
טיוט ןופ רעד
ןירעביירש
ןיא
ןשיליופ
לא ניגירא
ןוא
רעש ידיי
גנוצעזרעביא
ןופ .ל
.יקצילא
, ן י י ט ש ר י ב
. ל ס א י
א
לטנאמ ןופ א
;ץנירפ
.ןעגנולייצרעד
,ביבא ־לת
גאלראפ
.י .ל
,ץרפ
1969 . 166 .דז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא רעד
רעטלא
,םייה
עילארטסיוא
ןוא
.לארשי
B
irshteyn
, Y
osl
.
The coat of a prince; stories. Tel-Aviv, I. L. Peretz
Publishing House, 1969. 166 p.
Stories of Jewish life in the Old Country, Australia and Israel.
*
טלעטשעגפיונוצ
ןפיוא ךמס ןופ
רעכיב סאוו
ןעני״יז
ןעזנוקעגני״ירא
ןיא רעד
קעטאילביב
ןופ
ןשידוי
ןכעלטפאשנסיוו
טוטיטסניא
אוווי
ןשיווצ
לירפא
1969 ןוא
לירפא
1970 .
** Compiled on the basis of books received at the library of YIVO Insti-
tute for Jewish Research between April 1969 and April 1970.
2 1 0