Page 224 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

ז ש י כ ל י נ ס ק י,
. ל ז י י ר
עקיטסבראה
;ןרעווקס
.רעדיל
,קרא י־וינ
,אקיצ
1969 . 78 / ז ז
5עט
גנולמא ז
רעדיל
ןופ
רעד
ןירעטכיד
טניז
1936 .
Z
ychlinski
, R
eyzl
.
Autumn squares: poems. New York, CYCO, 1969.
78 p.
Fifth collection of poems since 1936.
, ד י ס ח
. מ
ת ור וד
ןעיירש ךימ
.רעבירא
,לאערטנאמ
.ט״כשת
141 / ז ז
עטשרע
גנולמא ז
רעדיל
ןופ
רבחמ
סאוו
טאה ןיא
1938
טיירגעגוצ
םוצ
ק ורד א
ד נאב
ןעגנולייצרעד
ןעמראפ״
ןיא
.״ןערב
H
osid
,
M. Generations cry through me. Montreal,
1969. 141 p.
First collection in book form by an author whose literary career was
thwarted by the outbreak of World War II.
, ן א מ ג נ ו י
. ה ש מ
ןעלכיימש
ןופ ץרא
.שדוקה
,ב יבא ־לת
,הרונמה
1969 ,
166 .׳זז
עטרעפ
גגולמאז
ןופ
רעטכ יד
סאוו
טאה
טריט ויבעד
טימ א
ד נאב
רעדיל
ןיא
םיור ןיא
1946 .
טלייטעגנייא
ט יול
עשיטאמעט
ןוויטאמ
ןיא
יירד
:םיקלח
,לארשי
ר יב יס ןוא יד
עטלא
.םייה
Y
ungman
, M
oyshe
.
Smiles from the Holy Land. Tel Aviv, Hamenora,
1969. 166 p.
Fourth collection since 1946. Arranged thematically in three parts:
Israel, Siberia and the Old Country.
, ש ט ע י ק א ל
. ה ש מ
לרוג
ןופ א
?זיירק
.רעדיל
,קרא י־וינ
,אקיצ
1969 .
139 .׳זז
עטשרע
גנולמא ז
רעד יל
ןופ א
ט ילפ־רעטכ יד
סאוו
ט ניווו
טציא ןיא
.אריענאש ז־עד־איר
טימ א
המדקה
ןופ .ח .ש
.ןאדזאק
, ש ט י ו ו א ר ע ז י י ל
ב ק ע י
עלעקגאי(
.)רעקסירב
יוזא זיא
. . . ן ע ו ו ע ג
עטלמאזעג
.ןטפירש
,קרא י־וינ
גאלראפ־ףוקיא
ןוא
בקע י
שטיווארעזייל
,טעטימאק־דיב
1970 . 239 / ז ז
רעדיל
ןוא
עזארפ
ןופ א
ןשידיי
,טסילאנרושז
רעטעבראטימ
ןופ
רעד
,״טײהײרפ־ןגראמ״
ןבע געגסיורא
ןכאנ
טיוט ןופ
.רבחמ
L
eyzerovitsh
, Y
ankev
(Yankele Brisker). So it was . . . collected writings.
New York, YKUF, 1970. 239 p.
Poems and reportage from the Family Court, published previously in
the daily
Morning Freiheit.
ל י
י צ פ , ן
ם ע ס
רעטעפ(
.)לספעש
ןיימ
:ןטראג
,רעדיל
,ןעגנולייצרעד
,סעקסעראמוה
,םרעטקאנייא
,ןשזאטראפער
.ןעמארפיגע
,קראי־ויג
,ףוקיא
1969 .
378 / ז ז
.טסוליא
030 ר עט ך וב ןופ א
ןוויטקודארפ
.רבחמ
2 1 8
J e w i s h
B
o o k
A
n n u a l