Page 225 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

2 1 9
A
br am ow ic z
—Y
iddish
B
ooks
ר ע ג נ א מ
,
. ק י צ י א
שרדמ
.קיציא
עטיױוצ
עטרעטײרבראפ
.עגאלפיוא
ר יפניירא
ןוא
:ןעגנורעלקרעד
בד
.ןדס
:טריגאדער
אנח
.קורעמש
,םילשורי
הט יסרבינואה
,תירבעה
גוחה
ת ורפסל
,שידיי
1969 . ,חכ 227 ,דז
,טראפ
.סקאפ
ןופ
רעד
רעזיראפ
עבאגסיוא
ןופ
1951 , טימ
תופסוה
ןוא
.ןעגנורעדנע
M
anger
, I
tsik
.
Midrash Itsik. 2nd enl. ed. Introduction and notes by Dov
Sadan. Ed. by Chone Shmeruk. Jerusalem, Hebrew University, Circle
for Yiddish Literature, 1969, 28, 227 p.
Based on the Paris edition of 1951, with some additions and changes.
ם א פ ר א ן,
. ה נ ח
סאד
ןבעל
.טפור
,קראי־־וינ
,ףוקיא
1968 . 190 .דז
עטפניפ
גנולמאז
,רעדיל
ןבעגעגסיורא
ד ובכל
35 ראי ןופ רעד
־כיד
סנירעט
רעשירארעטיל
.טייקיטעט
, ש ט י ו ו א ל א ג ע ס
. ז
,רעדיל
,ןעגנולייצרעד
. . . ת ו נ ו ר כ ז
ריפניירא
ןוא
עיצקאדער
ןופ
לאומש
.יקסנאשזאר
,סערייא־סאנעוב
ףסוי
דנאפ־ץישפיל
ןופ רעד
טפאשלעזעג־רוטארעטיל
םי_יב
,אוויי
1968 . 348 ד ז
־רעטסומ(
קרעוו
ןופ
רעד
רעש ידיי
,רוטארעטיל
ד נאב 37 .)
ביילקפא
קרעוו
ןופ
ןטנאקאב
ןשידיי
טסילעוואנ
ןוא
רעק יריל
סאוו
טאה
ןביוהעגגא
וצ
ןביירש ןיא
ןקידהמחלמ־ראפ
ןליופ ןוא זיא
ןבראטשעג
יוו א
טילפ ןיא
קרא י־וינ
ןיא
1949 .
S
egalovitsh
,
Z. Poems, stories, memoirs . . . Ed. and with an introduction
by Shmuel Rozhanski. Buenos Aires, Josef Lifshits Fund of the YIVO
Literary Society, 1968. 348 p. (Masterworks of Yiddish literature, vol.
37)
Selection from the works of a well known poet and fiction writer who
started his career in pre-war Poland and became one of the greatest
mourners of the destroyed Polish Jewry.
, ר ע ג נ י ט ע
. ה ש מ
ןיא
ד נ וב ןופ
;ןבעל
.רעדיל
,קרא י־וינ
רעדירב
,רעגניזלוש
1969 . 94 .ד ז
עטייווצ
גנולמאז
רעדיל
ןיא
םעראפכוב
ט ניז
1961 .
, ק י נ א מ ס א פ
. ף ל א ו ו
עניימ
.רעדיל
,קרא י־וינ
,אקיצ
1970 . 95 ,דז
.טראפ
רעדיל
ןבירשעג״
ןיא
רעד
טייצ ןופ רעד
רעט ירוצ
המחלמ־טלעוו
ןוא
ןכאנ
.״גירק
טימ א
המדקה
ןופ ר״ד .ש
.סעשאגראמ
P
asmanik
, V
olf
.
My poems. New York, CYCO, 1970. 95 p.
Includes poems written during World War II and later. Introduction
by Dr. S. Margoshes.
ו צ ק ע , ר
. ה י מ ח נ
ךעלעקשירק
.קילג
,םערייא־סאנעוב
,תונורכז
1968 .
237 ,דז
.טראפ