Page 231 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

2 2 5
A
br am ow icz
—Y
idd ish
B
ooks
ךשמב
רעביא א
ןבלאה
.טרעדנוהראי
,טיארטעד
1970 . 287 ,דז
.טסוליא
ת ונורכז
ןופ א
ןשידיי
ט נארגימע
סאוו
זיא
ןעמוקעג
ןי_יק
עקירעמא
ןיא
1914 ןופ א
ןיילק
לטעטש ןיא
רעקס נימ
.ע ינרעבוג
טימ א
המדקה
ןופ
השמ
.ןאמקראטש
, ץ י ש פ י ל
. י
ע יפארגא ילב יב
ןופ
רענאקירעמא
ןוא
רעדאנאק
עשידיי
תונורכז
ןוא
םעיפארגאיבאטיוא
ףיוא
,שידיי
שיערבעה
ןוא
.שילגנע
־ וינ
,קראי
רעשידיי
רעכעלטפאש נסיוו
ט וטיטסניא
,אוויי
1970 . 75 .ד ז
עטריטאנא
המישר
ןופ
ת ונורכז
םאוו
ןענייז
סיורא ןיא
.םראפכוב
טימ
א
רעצרוק
המדקה
ןופ
.רעלעטשפיונוצ
L i f s c h u t z ,
E. Biblography of American and Canadian Jewish memoirs and
autobiographies in Yiddish, Hebrew and English. New York, YIVO
Institute for Jewish Research, 1970. 75 p.
Annotated bibliography of memoirs which appeared in book form,
with a short introduction by the compiler.
, ר ע ט נ ע ו ו ע ל
. ק ח צ י
רעיוד ןוא
?ןרערט
ת ונורכז
ןוא
.רעדיל
־נײרא
ר יפ ןופ
עשוהי
.לעגיפש
ב יבא ־לת
1970 . 93 .דז
ת ונורכז
ןגעוו
עלעטעטש
ןיטאהאר
ווו רעד
רבחמ זיא
ןריובעג
.ןראוועג
, ס ע ש ט ג ע מ
. ד ו ד
שטנעמ ןוא
.לרוג
,ב יבא ־לת
,הרונמה
1969 . 350 .ד ז
תונורבז
ןופ א
ןשיליופ
ןדיי
םארו
טאה
טרעדנאוועגמורא
רעביא
־ראפ
ענעדייש
רעדנעל
רעדייא
רע טאה ךיז
טצעזאב
ןיא
.לארשי
ד ו ד
י ק ס נ י פ
ם ו צ
ן ט נ ע צ
. ט י י י צ ר א י
,הפיח
תאצוהב
יד ידי
דוד
,יקסגיפ
.ט״כשת
72 ,דז
.טסוליא
ביילקפא
,ןטנעמגארפ
,סעדער
ווירב ןוא
רעד יל
ןופ דוד
,יקס ניפ
ןוא
ךיוא
ןעגנונאמרעד
ןוא
ןעגנוצאשפא
ןגעוו
.םיא ןיא
שידיי
ןוא
.שיערבעה
ד ו ד
י ק ס נ י פ
ם ו צ
ן ט נ ע צ
. ט י י צ ר א י
,קרא י־וינ
־איצאנ־שידיי
רעלאנ
,דנאבראפ־רעטעברא
1969 . 64 .דז
גנולמאז
טריגאדער
ןופ
השמ
ןאמקראטש
ןוא .ל
.ןייטשניבור
, ב ו ש
. ד ו ד
ןופ
עקילאמא
?ןראי
ךעלטעלב
.תונורכז
ד נאב 1:
1887 ־ 1918 .
,קרא י־וינ
,אקיצ
1970 . 552 .דז
תונורכז
ןופ א
ןטנענימארפ
ןשידיי
ןשיטסילאיצאס
רעוט ןוא
־אנרושז
,טסיל
רעטעבראטימ
ןופ
.״םטרעווראפ״
רעד
רבחמ זיא
ןעמוקעגנא
ץיק
,עקירעמא
ךרוד
,ןאדנאל
ןכאנ
לאפכרוד
ןופ רעד
עיצולאווער
ןופ
1905 .
S h u b , D A v m .
On the revolving stage of history: recollections of
p e o p l e
and events in Russia and the West: vol. 1. New York, CYCO, 1970.
552 p.