Page 234 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 2 8
רעש יצוביק
.גנוגעוואב
,ב יבא ־לת
גאלראפ
.י .ל
,ץרפ
1969 . 316 / ז ז
.טס וליא
ס ויוורעטניא
ןוא
ןסעומש טימ
רעמעגלייטנא
ןופ
רעד 6
רעק יגאט
,המחלמ
טר יב ירקס נא רט
ןופ א
.עמשאט־גנאלק
רעד
רעש ידיי
טסקעט
זיא
טצע זרעביא
ןופ
שיערבעה
רעטנוא
רעד
עיצקאדער
ןופ
המלש
.רעצייווש
עיגילער
ןוא
עיפאזאליפ
REL IG ION AND PH ILOSOPHY
, ף ל א ו ו
. ח
יירד
.ןעייסע
,סערייא־סאנעוב
רע ניט נע גרא
לייטפא
ןופ
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
,םערגנאק־רוטלוק
1969 . 263 .ד ז
ןעייסע
ןפיוא
ט יבע ג
ןופ
רעגיימעגלא
,עיפאזאליפ
ןוא
ךיוא
ןגעוו
ןשידיי
ןזע יגילער
.םענאבטלעוו
W
o l f
,
H. Three essays. Buenos Aires, World Congress for Jewish Culture,
1969. 263 p.
Essays from the field of general and Jewish philosophy.
, ן ה כ
ב ק ע י
ן ב (
. ) ן ר ה א
ןיא
לגנארע ג
ןופ
;טייצ
.ןעייסע
־לת
יבא 5,
ףסאמ
,לארשי
1970 . 160 .ד ז
ןעייסע
ףיוא
עניימעגלא
ןוא
עשידיי
.םעמעט
טימ א
ע יפארגא ילב יב
ןופ
םרבחמ
קרעוו
ןוא
ןטעברא
ןגעוו
.םיא
, ן מ ש . נ
גנויצאב
וצ
רעד
יורפ
טיול
,ך״גת
,דומלת
תודהי
ןוא
־ארעטיל
.סעידוטש־רוט
,םערייא־סאנעוב
,אוויי
1969 . ב, 2, 673 .דז
גנולדנאהפא
ןגעוו
רעד
עלאר ןוא
ןעגנוכיירגרעד
ןופ רעד
רעש ידיי
יורפ ןופ םעד
בייהנא ןופ
רעש ידיי
עטכישעג
זיב
ענרעדאמ
.ןטי_יצ
S
h e m e n
,
N. The attitude toward women in the Bible, the Talmud, in
Jewish philosophy and literature: vol. 2. Buenos Aires, YIVO , 1969.
673 p.
Analysis of religious, philosophical and literary sources dealing with
the role, status and achievement of the Jewish woman.
עטכישעג־רוטארעטיל
ץא
.קױפירק
.ךארפש
רעטאעט
LITERARY H ISTORY AND CR IT IC ISM , LANGUAGE, THEATRE
, ש ט י ו ו א מ א ר ב א
. נ ק ע י ־ ם ו ל ש
ודמל
טיה 5.
,ריפניירא
תורעה
ןוא
תופס וה
ןופ ןד
.ןורימ
,קרא י־וינ
רעש ידיי
רעכעלטפאשנסיוו
־סניא
טוטיט —
,אוויי
1969 . 125 , 75, 8 .דז