Page 238 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 3 2
ןיא ך וב
ןעייג
ןיירא
קרעוו
ןופ
ףסוי
,לרעפ
.י .ב
,ןאזניוועל
.י .י
,יקצע ניל
.א .מ קיד ןוא
ם וקילא
.רעזנוצ
R o z h a n s k i , S h m u e l .
The Way of the Haskalah (Enlightenment): an
anthology. Buenos Aires, Yosef Lifshits Fund of the Literary Society of
YIVO, 1968. 269 p. (Masterworks of Yiddish literature, vol. 36)
Comprises selections and literary criticism on Joseph Perl, I. B.
Levinsohn, I. I. Linetski, A. M. Dik and Eliokum Zunser.
ט ר א פ א פ א ר
, . י
ןזיר ןוא
סעקילראק
רעטנוא
ןייא
;ךאד
.ןעייסע
־לעמ
,ןרוב
,ע ילארטסיוא
1969 . 333 .׳זז
ביילקפא
ןעלקיטרא
ןגעוו
רעשידיי
ר וטארעט יל
ןוא
עכעלטפאשלעזעג
ם ינינע
רע ירפ
טק ורדעג
ןיא
ענעדיישראפ
עשידיי
עשידאירעפ
־סיוא
.םעבאג
R a p o p o r t ,
I. Giants and dwarfs under one roof: essays. Melbourne,
Australia, 1969. 333 p.
Articles on Jewish community affairs, cultural life and Yiddish liter-
ature by a prominent Yiddish literary critic; selected from his writings
published in the course of the years in various Yiddish periodicals.
, ג ר ע ב נ י י ט ש
. י
ם יק וספ
ןוא
.ןשטייט
,ב יבא ־לת
גאלראפ
.י .ל
,ץרפ
1969 .
303 זז,.
עיגאלאטנא
ןופ
ןעמזיראפא
ןופ
עשידיי
,םירוקמ
טרדסעגסיוא
ןטיול
,ב״א טימ
גנוצעזרעביא
ןיא
שידיי
ןוא
ןטאטיצ
ןופ
עשידיי
.םרעביירש
רוטארעטיל
ראפ
רעדניק
ןוא
טננוי
JUVENILE LITERATURE
, ן א מ ד י ו ו א ד
. ע מ י ו ל ש
פמעק
דגאלרעד ניק
.םאבלא
,קראי־ויג
1969 .
ןטייז
ט ינ
.טר ירעמ ונ
ןלאירעטאמ
ןראפ
ץונאב
ןופ
פמעק
.״דנאלרעדניק״
, ן ה כ
ל א י
. ב ש
טכיל ןוא
?ןלארטש
,עטנאסערעטניא
עק יד נרעלאב
־רעד
ןעגנולייצ
ןוא
.רעדיל
,קרא י־וינ
עשידרח
,ןטפירש
.ט״כשת
191 .׳זז
ןלאירעטאמ
ראפ א
גנערטש
ןשיסקאדאטרא
,םלוע־רענעייל
ייס ןיא
,רעטלעלוש
י_ים ראפ
.ענעסקאוורעד
, י ק ס ו ו א ד א ל א מ
. ע י ד א ק
;סענאפעצראמ
ךעלהשעמ
ןוא
רעדיל
ראפ
רעד ניק
ןוא
.טנגוי
,קרא י־וינ
טעט ימאק־סגנודל יב
ןופ
גניר ־רעטעברא
ןוא
גאלראפ
,אקיצ
1970 . 158 ,׳זז
.טס וליא
ביילקפא
טיירגעגוצ
ןופ רעד
,ןירעביירש
טימ
םעיצארטסוליא
ןופ
ינאמ
.ץאק