Page 239 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

23 3
A
bram ow icz
—Y
idd ish
B
ooks
M o l o d o w s k y , K a d i a .
Marzipanes (M arz ipans ): poems and stories for
children and youth. New York, Education Department of the Work-
men’s Circle and CYCO,
1970. 158
p. Illus.
Selection prepared by the author from her earlier as well as later
writings. Illustrations by Mane Katz.
M l o t e k ,
E
lanor
G
ordon
. A Gilbert & Sullivan Purim shpil. New York,
Education Department, Workmen’s Circle, 1970, 18 p.
ןא
עש ידיי־ש ילגנע
,ליפש טימ
ןטאנ
וצ
ןעגניז
יד
עשילאקיזומ
.ןלייט
An English-Yiddish skit, with a musical score.
י פ ר ע ,ט
. ל א ו מ ש
יד
גנואיירפאב
ןופ יד
!ךעלדנרעטש
א
־רעדניק
,גנולייצרעד
,סערייא־סאנעוב
,וינעניילא
1969 . 39 .׳זז
עשיראגעלא
עלהשעמ
ןבירשעגגא
ןיא
1950 ןוא
טריצודארפער
־אפ
שיפארגאט
ןופ
.טפירשנישאמ
ם ו ל ש
. ם כ י ל ע
לטאמ
יסייפ םעד
.םנזח
טצריקראפ
ןופ .י
.גרעברעבליז
,קראי־ויג
גאלראפ
,תונתמ
1970 . 237 .׳זז
4עט
עבאגסיוא
ט ניז
1946 .
עט״פארגאטאפ
ןקורדרעביא
REPRINTS
ן י א
ט כ י ל
ן ו פ
. ה ר ו ת
׳מ ונ
1־20.
,קרא י־וינ
תאצוה
,הנומא
1969 .
20
.דנעב
:טלאהניא
1. .ם
ת ואלפ נ
.רהזה 2.
ת ר ונמ
.רואמה
3. .ס ץע
.םייח
4. .ס
תחרא
.םיקידצ
5. רוא
.םלוע 6.
ךפש
.חיש 7. .ס
תרטע
.םינקז
8. להא
.ילתפ נ
9. .ס
ת ואלפנ
.םשה 10. .ם
תוחיש
.םייח
11.
.ת ירבה
12. .ם חוש
.קחצי
13. .ס
השעמ
?תובא 14. .ס
תואלפנ
.םיקידצה
15. .ם
ת ואלפ נ
לעבה םש
.בוט 16. .ס
תרטע
.םיקידצה
17. .ס
תראפת
.םחנמ 18 .ס
תקדצ
.םיקידצה
19. םת
.רשיו
20 .ס
דחפ
.קחצי
ר פ ס
ר ד ג
. . . ם ל ו ע
ןרממ ןבר לש
לארשי
לעב
ץפחה
םייח . . . ־וינ
,קראי
סופד
םהרבא
קחצי
,ןאמדעירפ
.א .י 45 .׳זז
ר פ ס ב ל
. . . ב ו ט
,קרא י־וינ
סופד
םהרבא
קחצי
,ןאמדעירפ
.ח״כשת
114 .׳זז
ר פ ס
ת ח מ ש
. . . ש פ נ ה
סופד
םהרבא
קחצי
.)?(ח״כשתןאמדעירפ
9 6 . ׳ ז ז
ןדנובעג(
ןעמאזוצ
טימ רפס בל
.)בוט
ס ר ט נ ו ק
ת ד
ה ש מ
. ת י ד ו ה י ו
ללוכ
טוקיל
ירבדמ
ילודג
תורודה
לע
רוסיא
.ראפ
ת ירכ נ
,קוראפ(
)לעטייש
יולגו
רעש
םישנב
.תואושנ
,םילשורי
דעו
תרמשמ
,תועינצה
.א״בבות
חנ זז,.