Page 163 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

157
A
bramowicz
—Y
iddish
B
ooks
, ס י ו ו ע ש א ב
. ק ח צ י
תוישעמ ןופ
ןוויואןרעטגיה
;
.ןעגנולייצרעד
־ראפ
טערט
םעגופ
רבחמ :
לאכימ
.רעגרעבלימ
,ביבא־לת
גאלראפ
.י .ל
׳ץרפ
1971 , 336 .׳זז
רעיינ
דגאב
ןעגגולייצרעד
ןופ
םענייא ןופ יד
עטסקידנטיידאב
־טנייה
עקיטייצ
עשידיי
.סרעקיאזארפ
B
ashevis
, I
saac
.
Stories from behind the stove. Portrait of the author by
Mikhal Milberger. Tel Aviv, I. L. Peretz Publishing House, 1971. 336 p.
New volume by one of the masters of contemporary Yiddish prose.
ב ו ר ק א, ה ע ל ע ן. טאג
טבעל
טשינ
ןיא
דלאוו
;
.ןאמאר
,ביבא־לת
־יינ
,ןבעל
1970/1969
. 415 זז,.
עשיטאמארדאלעמ
ןעגנובעלרעביא
ןופ א
רעגנוי
יורפ סאוו
זיא
ןעוועג
א
ןברק ײם ןופ ריא
רעזעיגילער־שיטאנאפ
,םייה ייס ןופ םעד
־יטנא
ןשיטימעס
.םורא
, ן א ס ל ע ג ר ע ב
. ד ו ד
ענעבילקעגםיוא
;ןטפירש
,ןאמאר
,ןעגנולייצרעד
.עמארד
ןטגעמגארפ
ןופ
,ןטעבראשראפ
וצ רעד
קיטסירעטקאראכ
ןוא
.תונורכז
רעטנוא רעד
עיצקאדער
ןופ
לאומש
.יקסנאשזאר
,םערייא־סאנעוב
טפאשלעזעג־רוטארעטיל
םי_יב
אוויי
ןיא
,עניטנעגרא
1971 . 317 זז,
־סומ(
קרעוורעט
ןופ רעד
רעשידיי
,רוטארעטיל
דגאב 44.)
ןיא
דנאב
ןעייג
ןיירא יד
עקידרעטייוו
קרעוו
ןופ דוד
:ןאסלעגרעב
רעד״
,״רעביוט
,״גנאגפא״
דארג״ יז,,,
ןטנעמגארפ
ןופ
״רענאשזדיבאריב״
ןוא
ץגירפ״
ינבואר ,,.
B
ergelson
, D
ovid
.
Selected writings: novel, stories, play. Literary criticism
and memoirs about him (excerpts). Ed. by Shmuel Rozhanski. Buenos
Aires, Literary Society at the IWO in Argentina, 1971. 317 p. (Master-
works of Yiddish literature, vol. 44.)
Selections from the writings of one of the masters of Yiddish prose
in Soviet Russia who fell victim to Stalinist purges.
, ר ע ג ר ע ב
. י ל י ל
עגעסירעגפא
ןגײווצ ;
ןלעוואג
ןוא
.ןעגגולייצרעד
,זיראפ
1970 . 229 זז,,
.טסוליא
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
״םעײנ״
.ןליופ טימ
ןעגנונעכייצ
ןופ
רעלטסגיק
.ןעב
B
erger
, L
il y
.
Torn out branches; short stories. Paris, 1970. 229 p.
Stories about the Jewish remnant in Poland who could not escape per-
secution, despite its small numbers and hidden identity.
ג א ל ד, ב ע ן. ןיא ענעי
געט ;
.עלעוואנ
,קראי־וינ
ןעב
ײמאק־ךוב־דלאג
,טעט
1970 . 278 זז,.
רעד
דלעה 5ןו
ןאמאר סאוו
טרעדנאוו
רעבירא ןופ
עפארייא
ןייק
־עמא
עקיר ראפ רעד 1 רעט
המחלמ־טלעוו
טריציפינאסרעפ
םעד
םרבחמ
לאעדיא
ןופ ןא
שטנעמ־סטעברא
סאוו
טפמעק ראפ
ענייז
.ןסערעטניא־ןסאלק