Page 172 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
166
׳ ש ט נ א ר
־ ק ח צ י
ל א
. ן נ ח
סע
טרעוו
ןיוש
.טעפש
,סעלעשזדנא־סאל
ילאק 5/
128.1970
/ז ז
עי_ינ
גנולמאז
רעדיל ןוא
,סעמעאפ
זיב
טציא ךאנ טינ
עטכעלטנפעראפ
ןיא
.םעראפכוב
R
o n c h
, I
saac
E
l k h a n a n
. I t ' s
getting late. Los Angeles, 1970. 128 p.
New collection reflecting the poet's feeling that his work of a lifettme
is drawing to a close.
, פ פ א ר
. ן מ ח נ
קאטשרעדנאוו
ןיא
;ילב
רעדיל
ןוא
.ןדאלאב
,םילשורי
גאלראפ
,קיבייא
1970 . 96 /זז
א
עקידרעירפ
גנולמאז
—ןיא ןי״יש ןופ
ןקידנענערב
ןראד—זיא
םיורא
ןיא
לארשי
ןיא
1958 .
, ג ר ע ב נ ר ע ט ש
. ב ק ע י
ןיא
זיירק ןופ
ןראי ;
ענעבילקעג
,רעדיל
1915 ־
1970 .
,טשעראקוב
,ןאירעטירק
1970 . 484 /זז
.טראפ
רעוויטאטנעזערפער
ביילקפא
טיירגעגוצ
םענו&
רעטכיד
וג5.א
טמענ
ןיירא
קרעוו
ייס ןופ ןייז
/ךשינעמור״
ײס ןופ םעד
ךשיטעוואס״
דאירעפ
םעניא
םרעטכיד
ןפאש ; טימ ןייז
.המדקה
S
hternberg
, Y
ank ev
.
In the circle of the years; selected poems 1915-1970.
Bucharest, Kriterion, 1970. 484 p.
The representative selection, prepared by the author himself, includes
works of the “Rumanian" as well as the “Soviet” periods of his literary
activity.
--------
. דיל ןוא
עדאלאב
ףיוא יד
.ןטאפראק
,זיראפ
׳יינספיוא
1968 . 92 /זז
.טראפ
ןבעגעגסיורא
דובכל םעד
ןטסקיצכא
גאטנריובעג
םענופ
,רעטכיד
טימ
ןייז
,המדקה
ןוא
סעיצארטסוליא
ןופ
רוטרא
.קינלאק
, י ר מ ש
. ה י ר א
ןעגנאזעג
ןיא
.רעייש
,ביבא־לת
,ךוב־לארשי
1970 .
700 /זז
.טראפ
רעוויטאטנעזערפער
ביילקפא
ןופ
רעביא 30 ראי
עשירעטכיד
,טייקיטעט
טיירגעגוצ
םוצ
קורד 3ןו
רבחמ וג5.א
S
h a m r i
, A
r ye
.
Songs from the barn: poems. Tel Aviv, Israel Book, 1970.
700 p.
Selection of poetic works written since 1939, some of them appear for
the first time in print.