Page 178 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
172
רוכזי
ךוב םוצ
ןקיבייאראפ
םעד
קנעדנא
ןופ רעד
רענעראוועג־בורח
רעשידיי
הליהק
.ץיוואלסיאוו
,ביבא־לת
ןוגרא
יאצוי
הציוולסיוו
,לארשיב
ייב רעד
ףליהטימ
ןופ רעד
רעציוואלסיאוו
טפאשנאמסדנאל
ןיא
,עקירעמא
1970 .
515 .דז
קיכארפשייווצ
ךוב־רוכזי
ןגעוו
,ץיוואלסיאוו
רענילבול
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
יל ז ׳ נ ס ק. רפס
ןורכז
ישודקל
קס נד יל
ופסנש
תאושב
.םיצאנה
ךרועה : םייח
.ןיבר
,ביבא־לת
ןוגרא
ילוע
קס נד יל
,לארשיב
ןא
.ראי
497 .דז
קיכארפשייווצ
ךוב־רוכזי
ןגעוו
קסנעשזיל
,)קסיישזעל(
רעגרעבמעל
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ל נ ו ב י ץ. רפס
ןורכז
ישודקל
ץיבונל
ופסנש
תאושב
םיצאנה
םינשב
1941 ־
1942 .
ךרועה : םייח
.ןיבר
,ביבא־לת
ןוגרא
ילוע
,ץיבונל
.ל״שת 430 .דז
קיכארפשייווצ
ךוב־רוכזי
ןגעוו
א
לטעטש
)עצוואנאל(
ןיא
רענילאוו
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ר פ ס
. ץ י ו ו ר מ ־ ב ו נ י ל מ
:ךרע
קחצי
.ןמלגיז
,הפיח
רעציוורעמ־וואנילמ
טעטימאק־טיילסדנאל
ןיא
,לארשי
1970 . 450 .דז
קיכארפשייווצ
ךוב־רוכזי
ןגעוו
א
לטעטש ןיא
רענילאוו
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ר פ ס ס א
. ץ נ
:ראטקאדער
לאפר
.רעלהאמ
,ביבא־לת
רעזדנאס
־סדנאל
טפאשנאמ
ןיא
,קראי־וינ
1970 . 886 ,דז
.טסוליא
ךעלטפאשנסיוו
עטעבראאב
,עיפארגאנאמ
טריטקאדער
ךרוד א
־מאק
ןטנעטעפ
,רעקיראטסיה
ןגעוו
א
טאטש ןיא
רעוועקארק
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
Book of Sants (Nowy Sacz). Ed. by Raphael Mahler. Tel Aviv, Landsman-
shaft of Sants in New York, 1970. 886 p.
Comprehensive scholarly work on Jewish life in that city of South-
Western Poland from the earliest beginnings to the destruction of the
Jewish community by the Nazis.
ס ק נ פ
. ר י מ ז ו ק
:ראטקאדער
דוד
.שיפקוטש
,ביבא־לת
ינוגרא
יאצוי
רימזוק
תנידמב
לארשי
,תוצופתבו
1970 . 665 ,דז
.טסוליא
קיכארפשייווצ
ךוב
ןגעוו
רימזוק
,)שזעימיזאק(
רענילבול
־דאוועיאוו
,טפאש
.ןליופ
ס ק נ פ
ק ר י נ ק י. ךרע : בוד
.ןיבר
,ביבא־לת
םינוגרא
לש
יאצוי
יקנירק
תנידמב
לארשי
,תוצופתבו
1970 . 374 .דז
קיכארפש־ייווצ
ךוב־רוכזי
ןגעוו
א
טאטש ןיא
רעקאטסילאיב
־דאוועיאוו
,טפאש
.ןליופ