Page 180 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
174
, ן א מ צ ל א ז
. ה ש מ
. . . ןוא ןעמ טאה דימ
טריטיליבאהער
5
־רעביא
ןעגנובעל
ןופ א
ןשידיי
טסינומאק
ןיא יד
עשינילאטס
תוסיפת ןוא
.ןרגעאל
יבא־לת 5,
,ךוב־לארשי
1970 . 315 / ז ז
.טסוליא
תוגורכז
ןופ יד
ןראי
1930 ־ 1960 ןיא
ןליופ ןוא
.דנאלסור־טעוואס
, ג ר ע ב ד ו ר ג ־ ו ו א ק ר ו ט
. ק ח צ י
טנומגיז
.וואקרוט
,ביבא־לת
1970 .
263 / ז ז
.טסוליא
עיפארגאיב
ןופ
ןטמיראב
ןשידיי
,ראיטקא
ןבירשעג
ןופ ןייז
.רעדורב
ןיא ךוב טייג
ךיוא
ןיידא א
לטיפאק
ןופ
סרבחמ
עיפארגאיבאטיוא
ןוא ןא
גנולדנאהפא
ןגעוו
לחר־רתסא
.אקסנימאק
T
urkow
-G
rudberg
, I
saac
.
Zygmunt Turkow. Tel Aviv,
1970 . 2 6 3 p .
Biography of a well known Yiddish actor by his brother.
פ
י ר א
ו ע ש
, י ק ס ו
. ס ו ק ר א מ
ןופ רעד
לסײוו
ןזיב אל
.ךייט־אטאלפ
,סערייא־סאנעוב
ןבעגעגסיורא
ךרוד א
ןכעלטפאשלעזעג
,טעטימאק
1970 .
396 / ז ז
ןעגנולייצרעד
ןוא
.ןעגנוביירשאב־עזייר
רעד
רבחמ טאה
ןיוש
רעירפ
טכעלטנפעראפ
יירד
דנעב
ןשזאטראפער
ןופ
עני_יז
סעזײר
ןיא
־ןײטאל
.עקירעמא
P
aryszewski
, M
arkus
.
From the Vistula to the La Plata River. Buenos Aires,
published by a committee,
1970 . 3 9 6
p.
Reminiscences of Jewish life in Poland, and sketches from extensive
travels in various countries of Latin America.
פ י ל א ו ו ס ק י, י ע ק 5 . א דיי
ףיוא רעד
.טלעוו
1 רעט
.דנאב
,ביבא־לת
,יאנק
.ל״שת 352 / ז ז
,.טראפ
.טסוליא
עשיפארגאיבאטיוא
ןעגגונעכייצראפ
ןופ א
ןשידיי
.רעביירש
ןעמענ
םורא םעד
דאירעפ
ןופ ןייז
רעטסירפ
טנגוי
ןיא א
שיווטיל
לטעטש זיב
יד 30 רע
ןראי
ןיא
,ילישט .ד .א
ןיהװו
רעד
רבחמ טאה
טרעדנאוועגסיורא
ךאנ רעד
רעטשרע
.המחלמ־טלעוו
ק א ר ל י ן,
. ן ר ה א
ןיימ
לכה־ךס
;
רעדיל
ןוא
.ןעגנוצעזרעביא
,קראי־וינ
יד
,רעדעפ
1971 . 79 / ז ז
.טסוליא
יד
גנולמאז
טסילש יוא ך ןי_יא
ןעגנוצאשפא
ןגעוו
,רבחמ סאוו
זיא
ןעוועג
א
רעקיראיגנאל
דניירפ
ןו§
עשידיי
רעביירש ןוא ןא
רעבעגסיורא
ןופ א
רעשירארעטיל
.ט&ירשטייצ
׳
, ש ט י ו ו א ל ו מ ש
. ה ש מ
רעוועשראוו
ןראי
;
עשיפארגאיבאטיוא
־ראפ
.ןעגנונעכייצ
,זיראפ
,יינספיוא
1970 . 426 זז,.
תונורכז
ןופ
טנגוי
ןיא
עשראוו
ןוא
ןבעל־םיטילפ
ןיא
ןילרעב
ךאנ רעד
רעטשרע
.המחלמ־טלעוו