Page 85 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

ו נ י ב ר
השמ
ש ל ר ס י א
) א ״ מ ר ה (
תאלמל
תואמ־עברא
הנש
ותריטפל
תאמ
רשא ו י ז
^ ג׳׳ל
רמועב
תנשב
ב"לשת
הנאלמת
עברא
תואמ הנש
ותוקלתסהל
“ לש ןבר לש
,לארשי
ןואגה ׳ר
השמ ר״ב
לארשי
,שילרסיא
עדונה
יוניכב
,א״מרה
.ל״צז
םע
לארשי
לכב
תומוקמ
וירוגמ
יאדווב
ןייצי
יוארכ תא
לבויה
בושחה
,הזה
ירהש
וניבר
א״מרה עדונ
תויש יאכ
ה יח
ךותב
ונמע
ךשמב לכ
.תורודה
ןיא םוי ןיאו
העש
ןיאש ונא
םילקתנ
,וישודיחב
םיקמעתמ
,ויקספב
םיחכוותמ
ויתוכלהב
וא
םילדתשמ
ןיבהל
תא
ויתונויער
.םײתדה־םײפוסוליפה
ושרפב תא
ותפמ לע
ךורע־ןחלשה
לש ׳ר ףסוי
וראק ענמ
תוררופתה
תולדבתהו
ןיב
תודע
יאצויו
תוצרא
.תונוש אוה
השע תא
ךורע־ןחלשה
רפסל
קסופ
דיחא לכל םע
,לארשי
ילבמ
לדבה ןיב
םיזנכשא
.םידרפסל
ןכא
קדצב
רמאנ
וילע
ינבו״
לארשי
םיאצוי
דיב
."א"מר
ידוהי
ןילופ
היצילגו
וגיהנה
גהנמ האנ
ןןםאתהל
לע
ורבק לש
וניבר
א״מרה
םויב
ותריטפ
ג״לב
.רמועב
בר
ריעה היה
שרוד
דמעמב
הז
היהו
ץרתמ
ולופלפב
תא
תוישוק
םינורחאה
לע
וישודיח
,ויקספו
היהו
הארמ יכ
השמ״
תמא
ותרותו
."תמא
ירחא
ותריטפ
לש
א״מרה
הגראנ
וביבסמ
תרוסמ
ת יממע
תעט ומ
תססובמה
לע
רפסמה
.ג״ל
תרוסמ וז
השיגדה
אוהש יח ג״ל
,םינש
רטפנ
ג״לב
רמועב
תנשב
,ג״לש
רביח ג״ל
םירפס
תעבו
ותריטפ
ועימשה
םידיפסמה
ג״ל
םיחבש
.וילע 1 קר טרפ דחא
הדגאמ הפי וז
ססובמ לע
ינדא
תמאה אוהו
םויש
ותוקלתסה
היה
רומאכ
ג״לב
רמועב
תנשב
.ב״לש
ברקתהב
םוי
ותריטפ
עבראה
תואמ לש
,וניבר ןמ
יוארה
תונפהל
תא
ונבל תאו
וניתובשחמ
לא
ויתוריצי
תוינחורה
תוברה
,תופעוסמהו
ועיבטהש
םתוח
הכרב
ת ודהיב
הלוכ
ךשמב
.תורודה
וירפס
ויתוריציו
לש םדא
הלעמה
םיווהמ
הנומת הנכ
תברו
םינווג
לש
ויתולועפ
תוינחורה
.ותוישיאו
שיאה
הלענה
הלגתמ
ורודל
תורודלו
םיאבה
וירחא לע ידי
ויתוריצי
,תויתורפסה
ויתועד
לעפמו
.וייח
1 םש ״
,םילודגה
תכרעמ
,"םילודג
ת וא ;מ
ןמיס
.ח"צ
ירש״
,"האמה
ברהל .י .ל
,ן ומ יימ ׳ע 75, 76.
79