Page 86 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
80
ונתשגב
ךירעהל
יוארכ
תויש יא
הבושח
ונילע
ןוחבל
שארב
הנושארבו
תא ידלי
החור
ררבלו
דע המכ
ועיפשה
תועיפשמו
תוריצי
ולא לע םעה
ךשמב
.תורודה
אילפמ אוה
וניברש
א״מרה רצי לכ ךכ
הברה
ךשמב וייח
,םירצקה
ועיגהש ךא
םיתשו־םיעבראל
הנש
.ךרעל 2
ודועב ךר
םינשב
ה נמתנ
ברל
ריעה
הלודגה
הראופמהו
אקארק םשו דסי
הבישי
,הבושח
הילאש
ורהנ
םידימלת
לכמ
יווצק ץרא
ןילופ
הצוחמו
.הל
םיתשו־םירשעכ
הנש
שמיש
ץיברמ
הרות
ותביש יב
םגו רבח
ד״יבה
,אקארקב
3
דחיב םע
ר״מגה
השמ
אדנל
וסיגו
לש
וניבר
ר״מגה ףסוי
,ץ"כ לעב
ת״וש
תיראש״
."ףסויי
א״מרה
םסרפתנ
דחאכ
ילודגמ
,רודה
דוחיב
קסופכ
עירכמו
תולאשב
תועגונה
הכלהל
.השעמלו
אוה אל
עתרנ
רוחאל
אלו
ססיה
סנכהלמ
יבועב
הרוקה
עיבהלו
תא
ותעד תעד
,הרותה
וליפא
םירקמב
עדיש
וקספש לולע
ררועל
תקולחמ
תמחמ
םתמכסה־יא
לש
ילודג
.רודה
הרקמב
הזכ
הלעה
בתכב תא
םיקומינה
םייכלהה
והואיבהש
,ותנקסמל
אוהו
זירכמ :
עמשאו״
ירחא לוק
,שער
רשא
וריבעה לוק
הנחמב
רמול
וטיבה
ירחא
,השמ
השעמב
השענה
לע ידי
בורקמ
יתרדסש
ןישודיק
תחת
הפוחה
ךרדכ
ץראה —
היהו
ןושיאב
הליל
לילב
תבש
העשכ
הצחמו
.הלילב
השעמהו
הבסהו
רשא
ינוחירכה
הזל אוה
ראובמ הלגנ
לכל יאב
רעש
,ונריע הזו
השעמה
רשא
."השענ
4
ליעפ
הדשכ
תורפמה
תידומלתה
ךשמב
םיתשו־םירשע
ויתונש
תוירופה
היה
א״מרה
ליעפ דאמ
הדשב
תורפסה
.תידומלתה
ןיכהשכ
תא
וירועיש הלע לע
ותעד
םושרל
ידצב
רפסה
ודמלש זא
ותבישיב
תא
תוטישה
תובושחה
היגוסב
וקסעש הב
םגו
ףיסוהל
ףוסב תא
ישודיח
.ומצע
תומישר
ולא
ושמיש ול
רוקמ
בושח
ןמאנו
אבשכ
עירכהל
תולאשב
תויעבו
ואבוהש
ינפל ת יב
,וניד
ףוסבלו
עקיש
ןתוא
דוסיכ
ןינבב
ירפס
הכלהה
.ולש
עגונב
וירוביחל
שי
םוקמ
רעשל
םרפסמש
הלע
הברהב
לע המ
ראשנש
,תורודל
לבא
השק
עירכהל
קוידב המכ
ואצי
תחתמ וטע
הרופה
ךשמב
תונש
ותלועפ
.תוכורבה
2 ן י י ע
ירפסב
,"א"מרה״
'ע 17,
רפטבו
תולעמ״
," ןיס וה יה
.ח"י
3
ן וש א רה
,ן ויצ ל
ברה
?חצי
,ם יסנ
ורמאמב
(ףלאמה
ת והגהה״
לע
ןחלוש
,"ךורע
ץבוקב
יבר״
ףסוי
,"וראק
םילשורי
,ט"כשת
ףוס
הרעה 13,
םיכסמ
ותעדל
לש
ן"חרמה
,רעציבמעד
א"מרהש
טפש״ תא
לארשי
ג"ל
םינש
."אקארקב
םנמא
ירפסב
,"א״מרה״
'ע 19, 23,
יתיארה
ןיאש
רבדה .ןכ
4 ן י י ע
ירפסב
ת"וש״
,"א"מרה
םילשורי
,א״לשת
ןמיס
,ה״כק
תורעה 4 ,2 .