Page 87 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

81
S
iev
—R
abbenu
M
oses
I
sserles
רורב
רבדה
וניברש
א״מרה
רביח
רתוי
תחאו־םיעשתמ
ת ובושתה
ת ואצמנה
ץבוקב
ת״ושה
,ולש6
ירהש היה ןמ
םיקסופה
םימסרופמה
ורודב
לכמו
יווצק לבת
וצירה
וילא
תולאש
ינינעב
.הכלה
הבושתה
המודקה
רתויב
ץבוקב הז
הבתכנ
ת נשב י"ש
הרחואמהו
רתויב
הבתכנ
ךרעב
תנשב
,א"לש
ונייה
הנשכ יפל
.ותריטפ
הבושתב
ודימלתל
,ורבחו
ברה
שריה
רשיזלע
רוש
,גארפמ
אוה
:בת וכ
עדו״
יבוהא לכש
ךיתוליאש
םוימ
ךתדירפ
ימעמ ןכו
יתובושת
םהילע םה
םיקתעומ
ילצא
םיקתעומ
תוא
ת ואב
ףוגמ
יתב יתכ
יכ
השק ילע
אשמה
בותכל לכ ןינע
יבתכב
.ךתלעמל
ןכו
השעת ידכ
ויהיש
םירבדה
םירושק
הז הזב רבד
רובד לע
וינפוא — הנה עד יכ אל ןכ
יבבל םע
ךתלעמ קר יכ לכ
ירבד
םיקתעומ
תוא
ת ואב
ףוגמ
יתביתכ
יכ
השק ילע
אשמה
בותכל לכ ןינע
,םיימעפ
ןכלו
ינא
חינמ ףוג
בתכה
יתורצואב
ינאו
חינמ
קיתעהל
םירבדה
םחלשל
ךתלעמל
וא
םירחאל
םילאושה
.ינממ לבא
הלילח יל
חלשל רבד
םותחלו
וילע דע
עדאש
ונרקחאו
םא אוה
.ך ינעכ 6 ןכו
דימלתל
רחא אוה
שיגדמ :
,יבוהא״
רחאל
ארקתש
יבתכ רוזח
וחלשל
ילא יכ ןכ
יגהנמ
ןתיל
קיתעהל
לכ
םירבדה
םיעגונה
ןידב ןמ
םינידה
ידכ
היהיש
רומש
ילצא תעל
יתנקז
רשא
הוקא
םשהמ
ש״תי
ד ׳ש ״ש ו
לבח
רייתשנש
קר קלח ןטק
תובושתהמ
תובורמה
ץירהש
א״מרה
ישרודל
וחקל
.םיברה
תובושתב
ולא שי
אוצמל
רצוא רקי לש
רמוח
יכלה
ירוטסיהו
ץיפמה רוא לע
םייחה
םײמױ־םױה
לש
ידוהי
,ןילופ
לע
תויעבה
תוילכלכה
תויתרבחהו
,םהלש לעו
םישיא
םיבושח
ורודב
לש
.וניבר 8 שי
רעשל
לרוגש
ויתובושת
היה
לרוגכ
םיבתכ
םירחא
,ולש
יפלש
ירבד
ןואגה 'ר
םירפא
ןמלז
תוילגרמ
דארבמ
.ודבא
א״מרה
ריכזמ
םימעפ
תודחא תא
ורוביח
לודגה לע לכ
ת ודגא
,ם״שה
וננובאדלו
םג
אוה דבא קרו
ת וטט יצ
ונממ
תואבומ
ורפסב
תרות״
.״הלועה
אצמנ
,אופיא
םירוביחש
םיבר
םיבושחו
לש
וניבר
א"מרה
ודבא ,ונל
לבחו
לע
ןידבאד
!
תא
וטע־ירפ
ןושארה
רביח
וניבר
ימיב
םירופה
ז״טש
ותויהב
ק״קב
,בולדיש
חרבשכ
אקארקמ
םע
ותחפשמ
ינפמ
תפגמ
ערילוחה
הצרפש
.ריעב
תאפמ הז אלש היה ול זא המב
עשעשל
תא
ושפנ
ימיב
םירופה
ינפמו
אלש היה
ותלוכיב
חולשל
ויבאל
,תונמ־חולשמ
רביח
שוריפ לע
ץבוקב
ןנשי
ב״לק
ם ינמ יס
לבא
םרתי
ובתכנ
י"ע
םירבח וא
.ם ידימלת
ןייע
ירפסב
,ל"נה
תורעהה
שארב
ןמיס ה"כ
שארבו
ןמיס
.ב"ם
# ,םש
ןמיס / מ
ןייעו
כ"ג ם ס"ו
.ה״ק
ז ,םש
ס״ וס
.א"פ
"ש"שו״
אוה
ישאר
ת וב ית לש
אשו״
."םולש
8 יר פס ב
,ל"נה ׳ע
71-29 , ינא
לפטמ
ם יני נע ב
ם יירוטס יה
םישיאו
םיבושח
םיאצמנה
ץבוקב
.ת"ושה