Page 88 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
82
תליגמ
רתסא
ךרדב
ם״דרפ
דובכל
,ויבא
וחלשו
וילא
םייקל
תווצמ
חולשמ
.תונמ
רוביח ןטק הז אצי
תחתמ
שבכמ
סופדה
םעפב
הנושארה
תנשב
ט״ יש
זאמו
ספדנ
דוע
םיתש
הרשע
,םעפ הזו
הארמ דע המכ
היה
ביבח
בוהאו
לע
.םעה תא
ויתועד
תויתדה־תויפוסוליפה
עיבהש
רוציקב
ץרמנ
רוביחב
הז
,ביחרה
חתיפ
קימעהו
ורפסב
ינשה
תרות,,
,"הלועה
הארנכש קסע
ורוביחב
הנומשכ
.םינש
ותמדקהב
אוה
שיגדמ
יכ
הווצמ
תררוג
הווצמ
רשאב״
רבכ
יתשריפ
ירבד
תרגאה לש
תליגמ
רתסא
ןפואב
תרתסנ
י״עו
הז
יתיכז
ליחתהל
תא ז
.״תרבחמה
הזמ
עמשמ
ליחתהש
דובעל לע
תרות״
"הלועה
ןמז רצק רחא תנש
,ז״טש
רפסהו
רמגנ
ת נשב
ד״כש
אבוהו
סופדל
גארפב
רחאל שש
םינש
תנשב
.ל״ש רפס הז אצמ ןח
יניעב
ורבחמ אוהו
ץעי
ויריכמל
וידימלתלו
ותונקל
קמעתהלו
וב:
הנהו״
הלחא
הנקתש ךל דחא
ירפסמ
תרות
הלועה
רשא יל קב״ק
אנזופ
הארתו
וב
םירבד
םיאלפ
תמכחב
,ס״דרפה
המו
השקיש ךל
ינעידוה
שרפאו
ךל לכ
םותסה .וב
רשאכ
יתזמר
רשאכו
הגישה די
יתגשה
יתבתכ
המ
יתבתכש
."םולשו
9 ינש
םירוביח
ולא
םיווהמ
הדיחי
תיתורפס
הבושח
העיבמה
תא
ויתופקשה
תויפוסוליפה
ת ויתדה
לש לודג
םיקסופה
תודהיב
,תיזנכשאה
ךלהש
תובקעב
ם״במרה
קמעתהל
קלחב
ינויעה לש
ת ודהיה
הפסוהכ
הקלחל
.ינקספה
חטשב
הכלהה
רביח
וניבר תא
רפסה
תרות״
"תאטח לע יניד
רוסיא
רתיהו
םיראובמה
ירעשב
,ארוד אוהו
ספדנ
הנושארל
אקארקב
תנשב
.ט״כש
רוביח הז
טשפתנ
הרהמ
בבחתנו
לע
ידימלת
תוביש יה
לבקתנו
רפסכ
קסופ
יגוחב
םידמולה
םעהו
טושפה
.דחאכ
ורפסב הז אל
ןווכתנ
א״מרה
שןוכל תא
ותעד לע
םירחא :
הנהו״
אל
רמוא
םירחאל
ולבק
םהש
םיאשר
אלו ינא —
הצורהו
ךומסל
ילע אבי
ךומסיו
הצורהו
קולחל ימ
החמי
."ודיב 10 שמח
םינש רחא
תספדה
רפסה אצי
ודגנ
תרוקבב
הפירח
תצקועו
ורבח ׳ר םייח ׳רב
,לאלצב
ויחא
לודגה לש
ל״רהמה
,גארפמ
ורפסב
חוכו״
םימ
,״םײח 1 לבא אל היה
וחוכב
שילחהל
תא
תעפשה
תרות״ה
"תאטח
וא תא
ומוסרפ
לש
א״מרה
קסופכ
.החמומ
רפס הז םרג םג
תקולחמל
השק ןיב
רבחמה
וראשו
ודידיו
.ל״שרהמה
האצותכ
תקולחממ
וז
הדרפתנ
הליבחה
.םהיניב
םיה ויה
םידידי
םיערו
ךשמב
םינש
,תובר
זאמו
וליחתה
רקבל דחא
תא
יקספ
ינשה
,יולגב
הנווכב
שילחהל
םצמצלו
תא
.םתעפשה
םנמא
וד ימלתל״
ברה יבצ
שריה
רשיזלע
,רוש ובר לש
,ח"ב.ד
ת״וישב
,ל״נה
ס״ וס
.א"כק
ןייעו
,םש
הרעה 15.
10
ותמ דקה ב
תרות״ל
."תאטח
*
ןייע לע
ןבות
תרוקבה
לש 'ר
םייח
ירפסב
,"א"מרה״
׳ע
49-47 .
ןייע ,ם# 'ע 58, 59.