Page 89 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

83
S
iev
—R
abbenu
M
oses
I
sserles
תורמל
המ
ל״שרהש
ריהזה אלש
ךומםל לע
יקםפ
א״מרה
תרות״ב
/ 'ת א ט ח
לבקתנ
ןורחאה
קסופכ
אכמם־רב
.לארשיב
הנמאנ
ונילע
ותודע
לש לעב
ה״לשה
:ר יהצמה
הנה״
וניתובר
ילודג
םינורחאה
ןואגה
ש״רהמ
אירול ז״ל
ןואגהו
ם״רהמ
ןלרסיא ל"ז לכ דחא
רביח
רדיסו
רוסיא
רתיהו
המכו
םימעפ םה
,םיקלוחמ
רבכו
אצי
ועבט לש
ןואגה
א״מרהמ
ז״ל ךליל
וירחא
קוספלו
ותומכ
יאדובו
ןמ
םימשה
הכז הזל
ומכ
קספנש
אתכלה
ה״בכ
ג״עא
ש״בד הוה
."יפירח 18
בורק
יאדוול
ינפמש
ותונתוונע
ויתודימו
תוימורתה
לש
א״מרה
בבחתנ
לע
ינואג
ורוד
ףוסבלו
לבקתנ
ןקספכ
,רודה
פ״עא
ויחש זא
םינואג
םירחא
ויהש
םימסרופמ
םתואיקבב
.םתוקמעו
14
עגונב
ורוביחל
יכרד״
"השמ
יואר
שיגדהל
הליחתמש
רדיס
א״מרה
תא
ת יצמת
ירבד
םינושארה
םיקסופהו
ביבסמ
םירוטל
לש ׳ר
בקעי
ר״ב
,רשא
היהש רפס
דומיל
בושח
לבוקמו
תוביש יב
.ונמזב
הדובע
הריבכ
וז
הת יה
האצות
וירועישמ
.הבישיב
םלוא
עצמאב
ותדובע
עיגה
אקארקל
רפסה
תיב״
"ףסוי
יברל ףסוי
,וראק
יחש
.תפצב
א״מרה אצמ
ןובאדל
ובל
בורש
ותדובע
רבכ
,היושע
רמרמתהו
דאמ לע .הז לבא
ותכובמ
אל
הכרא ןמז .בר אוה חכונ
הרהמ
םוקמ״ש
וחינה ול ןמ
םימשה
רדגתהל
״וב15
וילעו
אנקל תא
תאנק
תרות
,םיזנכשאה
ינפמ
־תיבהש
ףסוי
בשחתה
קר םע
םיקסופה
.םידרפסה
זא
הניש תא
תמגמ
יכרד״ה
"השמ
רפסל
תרוקב
הגשהו
לע
,י"בה
שיגדהו
וב תא
םתוכמס
לש
םיקסופה
םיזנכשאה
תאו
יגהנמ
תוצרא
,זנכשא
ירמגלש ויה
םירסח
.י״בב
"הפמה״
לע
ןחלש״ה
"ךורע
ירחא
עיפוהש
ןחלש״ה
׳ך ורע לש 'ר ףסוי
וראק שרפ
א"מרה
תא
״הפמה״
,וילע
הליכמה
תא
ת והגהה
תוססובמה
לע
יכרד״ה
"השמ ולש :
ןכו״
יתבתכ
ימצעב
ירובחב
יכרד
השמ
רשא
ונממ
יתרדס
ןחלשה
.״ךורע 18
א״מרה
שיגרה תא
ךרוצה
לודגה
רפסב
קסופ
עיציש תא
םינידה
רוציקב
ןפואו
רורב
םיעטהו
:
רוצקבו״
בוהאכ רודל
יתכלה —
הנהו
ךרדב הז
בייחא יינע
תעדה אלש
ורמאי
הפקתש
םהילע
םתנשמ
ןיאו
ילכש
תעגמ
ןיבהל
תורוהלו
ךותמ
ךרוא
םירבדה
רשא םהל
,תואלל
רחאמ
הרצקבש
ע״שה
םהינפל
םע
הפמה
תעצומה
וילכאממו
רישעה
18
ת א צ וה
,אהרטסוא
ףד
.ז״ס
“ ן י י ע
ירפסם
,ל״נה 'ע
53-51 .
ותמ דקהב
יכרד״ל
״השמ
רוטב
.ה״וא
"1ש ו ת״
,א״מר 'יס
.ה״ל