Page 90 - Jewish Book Annual Volume 29

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
84
לדהו
יפל
םלכוא
וטוקלי
הארמלו
םהיניע
.וטופשי
התעמו
לצעתמה
השוע
םידיב
.״תומר 17
ע״שה םע
הפמה
לבקתנ
דע
הרהמ
רפסכ
קסופ
דיחא לכל ת יב
,לארשי
תורמל
המ
ויהש
םינואג
םיבושח
ודגנתהש
היצקיפידוקל
לש
.הכלהה
וראשנ
ונל קר
םיעטק
ישודיחמ
א״מרה לע
,דומלתה
18 תאו
ורוביח
לודגה לע לכ
ת ודגא
ם״שה אוה
ריכזמ
םימעפ
תודחא
ורפסב
תרות״
."הלועה
םעפ אוה
ארוק
רוביחל
הז
תליגמ״
."םירתס
19 שי
רעשל
םעטמש
סומכ אל הצר
םסרפל
תא
ורוביח .הז
האצותכ
ךכמ אל היה
עודי
רתויב ןיב
יגוח
וידימלת
ויצירעמו
ףוסבלו
דבא
.ירמגל
ת והגה
א״מרה לע
יכדרמה
וספדנ
םעפב
הנושארה
תאצוהב
רימאטיז
,)א״כרת־ח״ירת(
םשו
םיעידומ
:םיל״ומה
התע״
ונגשה רוא
תורקי
ת והגה
בתכמ די
ושדק לש
וניבר לעב
א״מרה
רשא
היגה
לפואמ
םישובישה
תא רפס
יכדרמה
םבתכו
לע
ןוילגה
םותח
י״חב
/׳ושדק
ירמאמב
לע
יכדרמה
תוהגהו
וניבר
,וילע 20
יתיארה
תוחכוהב
תורורב
יסיפדמש
רימאטיז
ושמתשה
ספוטב לש דחא
וידימלתמ
לש
,א״מרה
זלהו
קיתעה תא
ת וה גהה
ךותמ רפס
יכדרמה
לש
.ובר
אצמנ
,אופיא
תוהגההש
לע
יכדרמה
תוספדנה
םיס״שב
ןה
ןבור לש
וניבר
,א״מרה
לבא
וחקלנ
ילכמ ינש אלו
וקתענ
בתכמ .ודי םא ןכ
םיל״ומה
לש
תאצוה
רימאטיז
ועט
ועטהו
תא
םיברה
.הזב 21
לכ רפס
ודמלש
הבישיב
היגה
א״מרה
ולכשב ךזה
בתכו
וילע
,תורעה
ויהש
תוססובמ
לע
וירועיש
ויחוכוו
םע
םידימלת
.םירבחו
ןכל ונא
םיאצומ
י״רשאהש
תאצ והב
אקארק
תנשמ
ב״סש
הגוה״
ךותמ רפס
ירשאה לש
ר״רהמ
השמ
שלרסיא
ל"ז שממ
תב יתכמ
."ודי
2 ןכו
םיאצומ
תא
ת והגה מרה ״א לע 'ס
רוסיא
,רתיהו
וספדנש
בובלב
ו״כרת םשב
די,,
;"א״מר
ת והגה 'סל
הטיחש
הקידבו
י״רהמל
לייוו
;
שוריפ לע רדס
ןרדהה
אצמנה
ףוסב
תותכסמ
,ס׳׳שה
שוריפו
לע
תליפת
ךורב
,רמאש
אצמנש
ףוסב
ורפס
תרות״
."הלועה
גד
המדקהב
יברד״ל
"השמ
רוטב
.ח"וא
18 ן י י ע
ירפסב
,"א"טרה״
'ע 68, ת וא י,.
19
ת ר ו ת ״
,"הלועה
,א״ח
.ה"פ
20
ץ ב וק ב
ת וגה״
תירבע
,"הקירמאב
,א"ח
תאצוהב
ת ירב
תירבע
,ת ימלוע
,םילשורי
.א"לשת
21 ן י י ע
ירפסב
ת"וש״
"א"מרה
,ל"נה 'ע 65.
22 ן י י ע
ורפס לש .ר .נ
,ץיבוניבאר
רמאמ״
לע
תספדה
,"דומלתה
ע, 120 .
23
ןייע
םש״ב
,ם ילודגה
תברעמ
,"םילודג
ת וא ,'מ 'יס
,ה"צ םגו
רפסב
תולעמ״
," ן יס ח ו יה
ר"מגהל
םירפא
ןמלז
,ת וילגרמ
.ב"כ