Page 109 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תונורכז
ןוא
עיפארגאיב
, ט ר א ה
: . י
ק י ר נ ע ה
ך י ל ר ע
ןוא
ר א ט ק י ו ו
. ר ע ט ל א
א
ן ב ע ל
ן ופ
א - ר ע פ מ ע ק
ט י וט ן ופ
. ר ע ר י ט ר א מ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
.ם א
ץ נ א ט נ ע ז ע ר פ ע ר
ן ופ
״דנוב״
ן יא
, ן ל י ו פ
,י״נ
1943 , 96 .זז
ק י ר נ ע ה
ך י ל ר ע
ן וא
ר א ט ק י ו ו
, ר ע ט ל א
ך ו ב ־ ק נ ע ד ע נ
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ר ע ד
ר ע ש י ד נ ו ב
ע פ ו ר ג
ן יא
ס א נ ע ו ב
, ס ע ר י י א
1943 , 205 .זז
, ק י נ ז ע ר
: . י
ר ימ
ן ל ע ו ו
ייז
, ן ע ק נ ע ד ע נ
5
ס ע ט כ יש ע ג ־ ס נ ב ע ל
ן ופ
עגנוי
עש יד יי
ר ע ר י ט ר א מ ־ ן ד ל ע ה
ן יא
,א ב ו ק
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ר ע נא ב ו ק ״
ןשידיי
,״טראװ
,א נא ו וא ה
1943 .
ב ו ד
ר ע ב
ו ו א ב א ר א ב
-
ט פ ע ה ־ ק נ ע ד נ א
ם וצ 25 ןט
,ט י יצ ר א י
ג א ל ר א פ
,״ה ד ובע ״
ס א נ ע ו ב
,ס ע ר י י א
1943 .
ד י מ א ו ,ו א ס י : פ
ס א ו ו
ך י א
ק נ ע ד ע ג
, ) ת ו נ ו ר כ מ
ר ע ט ש ר ע
, ד נ א ב
־ ר ע ב י ב ־ א ק י צ
, ג א ל ר א פ
ס יר א מ (
ןאמ נע ז ייא
ד נ א פ ־ ר ו ט א ר ע ט י ל
ם י י ב
, ) ג א ל ר א פ ־ ר ע ב י ב ־ א ק י צ
, ק ר א י ר י נ
1943 , 345 .זז
ו ד א ב ו ו י ט ,ש .מ : . ה
ןע גנא ז
ן ופ
ןיימ
ד ל ע פ
ת ו נ ו ר כ מ
ן ופ א
ן ט ב ע ל ע ג ב ר ו ד
,> ןב ע ל
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ר ב ח מ ןוא
ג א ל ר א פ
רע זנ וא״
, ן ב ע ל
, ע ק י ס ק ע מ
1943 , 250 .זז
ר י מ י ד א ל ו ו
ם ע ד ע מ
- ם וצ
ן ט ס ק יצ נא ו וצ
,ט י יצ ר א י
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ופ
ר ע ד
־ א ק י ר ע מ א
ר ע נ
ץ נ א ט נ ע ז ע ר פ ע ר
ן ופ
ם ע נ י ימ ע ג ל א
ןשידיי
ד נ ו ב ־ ר ע ט ע ב ר א
״דנוב״
ן יא
,ן ל י ופ
,ק ר א י ר י נ
1943 , 367 .זז
, י נ ר א ש ט
: ל א י נ ד
א
ק י ל ד נ ע צ ר א י
א זא
ן ר א ומ ע מ (
1924-1914
, ) ט ימ א
־ ע ב י יצ
גנונ ן ופ
ק ר א מ
,לא גאש
, ג א ל ר א פ ־ ר ע כ י ב ־ א ק י צ
,ק ר א י ר י נ
1943 , 336 .זז
, ץ ר א ו ו ש
: ס ח נ פ
ס א ד זיא
ןע ווע ג
ר ע ד
.ב י יה נא
ג א ל ר א פ
,״ ג נ יר ־רעט ע ב רא ״
,ק ר א י ר י נ
1943 .
ש ו ס ה י י ,ם .א . ל:
ם ח נמ
,ן יקש יס וא
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ן ופ
ט ע ט י מ א ק ־ ל א ר ט נ ע צ
ן ופ
ן ר ק
ת מ י ק
ל א ר ש י ל
ר א פ
,ע ק יר ע מ א ־ ן י י ט א ל
ס א נ ע ו ב
, ס ע ר י י א
1943 , 72 .זז
קימאנאקע
ןוא
עיגאלאיצאס
, י ק ס נ י צ ש ע ל
: ב ק ע י
ןד יי
ן יא
ר ע ד
רעש יטאטש
ג נ ו ר ע ק ל ע פ א ב
ן יא
־מ וא
ןק י ג נע ה פ א
, ן ל י ופ
רעש יד יי
ר ע כ ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
,ט וט יט ס נ יא
.ס יט א ט ס ־ . נא ק ע
,ע י צ ק ע ס
, ק ר א י ר י נ
1943 , 56 .זז
, ס ל ע ג נ ע
: ך י ר ד י ר פ
ג י ו וד ול
ך א ב ר ע י י פ
ןוא
ד ע ר
ז א ל ס י וא
ן ופ
ר ע ד
־ א ל ק
ר ע ש יס
ר עש ט י יד
, ע י פ א ס א ל י פ
ט ימ א
ב א ג ו צ ן ופ
ע ר ע ד נ א
ן ל א י ר ע ט א מ
ן ופ
ן ס ק ר א מ
ןוא
ס ל ע ג נ ע
ןגעוו
ןש יט ק ע ל א יד
ם ז י ל א י ר ע ט א מ
-
ט צ ע ז ע ג ר ע ב י א
ן וא
ןא
ר י פ נ י י ר א
ן ופ .ש
,ר ע נ י וו
ן ב ע ג ע ג ס י ור א
ן ב ר ו ד
,״ףוקיא״
, ק ר א י ר י נ
96,1943
.זז
ןלוש ןוא
קיגאגאדעפ
ר ע ז נ וא
,ל וש
ך ו ב ר א י
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ך ר ו ד
ר ע ד
רעש יד יי
ל וש ן יא
,ע ק י ס ק ע מ
68 ,1943
.זז
, ן י י ט ש ל ע ק נ י פ
: ם י י ח
עש יט יל א נא
ם א ר ג א ר פ ־ ן ר ע ל
:
ר א פ א
־ א ל ק ־ ס ק ע ז
ר ע ק י ס
.ל וש ־בא ג וצ
,ס ע ר י י א ־ ס א נ ע ו ב
1943 , 294 .זז
— וסק —
[86]