Page 115 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
1943
ט ל ע ט ש ע נפ י ו נ וצ
ך ר ו ד .מ
ג ר ע ב ס ג י ל ק
יד
עקיזאד
המישר
טרידנעטערפ
טשינ וצ
ןבעג א
עלופ
־ארגאילביב
עיפ ןופ
עשידיי
,רעכיב םאוו
ןענײז
םיתא
ןפיוא
רענאקירעמא
־יטנאק
טנענ ןיא ךשמ ןופ ראי 1943 . יד
עקיזאד
המישר
טמענ
רעבא
םתא ביוא
טשינ
ויא -ץלא
טעמכ
,ץלא םאוו
זיא׳ס
םיתא ןיא שידיי
ןיא ראי 1943 .
1.
ע נ י יש
ר ו ט א ר ע ט י ל
קיטסירטעלעב
,ש א
: ם ו ל ש
ר ע ד
ןאמ ן ופ
,ת ר צ נ
ן א מ א ר
ן יא
י י ר ד
ן ל י יט ן יא
יי ווצ
, ד נ ע ב
־ל וק״
,״ גא ל ר א פ ־ ר וט
,ק ר א י ר י נ
1943 , 810 .זז
א א י ל ט ,י : . ח
ע ט א ט ןוא ןוז
,)ןאמא־־מ
ג א ל ר א פ
, ״ ל א ר ט נע צ .
,א ע ד י ו ו ע ט נ א מ
1943 , 336 .זז
, ן א ס ר ע פ ל א
: י כ ד ר מ
ן ע ג נ ו ל י יצ ר ע ד
ן ופ
, ד ל ע פ
ס א נ ע ו ב
, ס ע ר י י א
1943 ,
208 .זז
, ו ש א ט א פ א
: . י
ןע וו
ן ל י ו פ
זיא
ן ל א פ ע ג
, ) ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד (
־ ר א פ ־ ר ע כ י ב ־ א ק י צ .
,״גאל
, ק ר א י ר י נ
1943 , 312 .זז
, ס י ו ו ע ש א ב
: ק ח צ י
ר ע ד
ןטש ן יא
י ירא ג
א(
הש עמ ן ופ
) ס נ ט י י צ ר א פ
ן וא
ע ר ע ד נ א
,ןע ג נ ו ל י יצ ר ע ד
ט ימ א
ט ר א ו ו ר א פ
ן ופ
ן ר ה א
, ן יל ט י יצ
ג א ל ר א פ
,״ת ונתמ .
,ק ר א י ר י נ
1943 , 319 .זז
, ל ק י ב
: ה מ ל ש
א
טאטש ט ימ
ןד יי
ת ו נ ו ר כ מ
ןוא
,) ןט ל א טש ע ג
ף י ו ק ר א פ ־ ט פ י ו ה
ג א ל ר א פ
,״תונתמ״
,ק ר א י ר י נ
1943 , 246 .זז
ן א מ ט ו ג
, > ר ע מ י ר ק (
: ע ד ל א ג
ל ט ע ט ש ן י י מ
ף ע נ י ד ע י
, ) ןא מ א ר ־רע נ י יטש (
2
, ד נ ע ב
ס א נ ע ו ב
,ס ע ר י י א
1943 , 364 .זז
, ן י י ט ש ט י נ א ר ג
: ה ש מ
.ע ל ע ש א ב
ס א נ ע ו ב
,ס ע ר י י א
1943 , 68 .זז
-------------
,
ת ו ע ס מ
. ן א מ ל נ י ל פ
ן א מ א ר
ן יא
יי ווצ
. ן ל י יט
ס א נ ע ו ב
, ס ע ר י י א
1943 , 346 .זז
, ן א ס ד י ו ו א ד
: ה מ ל ש
, ן ע נ נ ו ל י י צ ר ע ד ־ ה מ ח ל מ
,״ ק ע ט א י ל ב י ב ײ יװ ב א ס .
, ק ר א י ר י נ
1943 , 50 .זז
-------------
, א
פ א ק ן ופ א
ןד יי
ג נ ול ײ צ ר ע ד ־ ם ל י פ (
ן ופ א
,)ה ט יחש
ג א ל ר א פ
־ײ װ ב א ס .
,״ ק ע ט א י ל ב י ב
, ק ר א י ר י נ
1943 , 62 .זז
— סק —
[80]