Page 116 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

3) ת יב
ש רדמ
ה ר ות ל
ןופ
עגאקיש
טגאמראפ
א
עסיורג
ןוא
עלופטרעוו
קעטאילביב
ןופ
20,000
דנעב
אקיאאדבעה
ןוא
,אקיאאדוי
קידנטילשנײא
א לאצ
ןתואיצמה־רקי
ןוא
םורא
טנויוט
.ןרושארב
ענײא ןופ יד
עטסעײנ
עשידײ
ןקעטאילביב
ןיא
עקירעמא
ויא יד
עטיורג
ןוא
עכײר
קעטאילביב
םעדןופ
ר ע ש ט י ו וא ב ו יל
ט נ יב ר
ת יב
,ש רדמ ןיא
ןרעטטיא
,ייזוקראפ
,ןילקורב
.נ .י
אד
ףראד ךיוא
טנאמרעד
ןרעוו
ןגעװ יד
ערעטערג
ןוא
עדענעלק
,ןקעטאילביב
עכלעװ
ןענײז
טײרפשעצ
ןיא יד
רעטרעדנוה
,ןגאגאניט
,ןעלפמעט
שיאושוד״
"טרעטנעט
ןוא
עשידיי
ןבולק ןיא יד
רענאקירעמא
עשידײ
.תולהק
עלעיצעפס
:סעיצקעלאק
ןלאו אד ךיוא
טנאמרעד
ןרעװ ײװצ
עשיפיצעפם
סעיצקעלאק
ןופ
ןשידײ
:טערעטניא
1)
טעיצקעלאק
רעביא
ר ע ש יד י י
" א נא ק יד ע מ א .
ןוא
ןגעוו
רעד
ס ו פ י י ר ד
,ע ר ע פ א
עכלעוו
ךיזטניפעג
ןיא רעד
רעטאװידפ
קעטאילביב
ןופ םעד
ןטטואוואב
רענאקירעמא
ןשידײ
רעקיראטסיה
.ל .מ
יר פ ע ד
ןאמ
.ןאטטאבןופ
2) יד
ענעטלעז
עשיאײרבעה
עיצקעלאקך״נת
ןיא רעד א מ ע ד י ק ן
ל ע ב י יב
יט ע ייט א ט
,)קראיריע
עכלעװ
טרעװ
טכארטאב
ראפ
רענײא ןופ יד
עטטערג
ןיא
.עקירעמא
יד
לעבײב״
"יטעייטאס
־ראפ
טגאמ ךיוא א
םענעטלעז
ןט ר יר ט ט ו ל יא
ןש יא י יר ב ע ה
ך 'נת
ןיא
,טפירקט ונאמ
2
:טריטאד,דנעבאילאפ
1294
ת[ןעטנאטק,
6
, ^ »
א
לטעטש ןיא
דנאלשטייד
ייב רעד
רעשידנעלאה
.ץינערג
טיול רעד
עיצאמראפניא
ןופ .רד
עשוהי
־ןאלב זיא רעד
רעקיואד
ך־נת
טצונאב
ןראװעג
ןופ יד
רעשראפ־לביב
ףלאוו
,םייהנעדייה
רעב ןוא
.שטילעד
[79]
— טנק —