Page 117 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

א
רעטײװצ
רעקיטכיװ
דעכעלטפאשנםיװ־שיאײרבעה
לאנדושז
זיא
,׳׳בדוח.
רעכלעװ
טנײשרעד
ײװצ
לאמ ןיא דאי
רעטנוא רעד
עיצקאדער
ןופ .רד
סחנפ
,ןיתוזו
ןעיד ןופ םעד
תיב״
שרדמ
״םירומל
־רערעל (
,)־ואנימעס
ייב
תבישי
׳ר
קחצי
.ןנחלא
סנטצעל
טיג יד
הבישי
םױרא א
ןקיראי־לטרעפ
ךובלמאז
'תויפלת״
ןועבר(
ינינעל
,הכלה
הדגא
רסומו
.)תודהיה
ברה
לאומש .ק
יקסרימ ויא
רעד
ראטקאדער
ןוא
לאומש
,ראו ויא
.ראטקאדער־טימ
יד
םראקעטאילביב־טפיוה
:ןענייז
יבצ
שריה
לעווער
ןופ
רעד
קעטאילביב־הבישי
ןוא
.פארפ
ןרהא .מ
ןופ-ת ילגרמ
־שזדעלאק־הבישי
.קעטאילביב
ן ק ע ט א י ל ב י ב
ן י א
ע נ ע ר י י ש ר א פ
ע ש י ר י י
ס ע י צ ו ט י ט ס נ י א ־ ר ו ט ל ו ק
) א
ש ח ע ל א ק ,
ו ו א
ש י א ו ש ז ר
, " ט י ר א ט ס
: ע נ א ק י ש
[College of Jewish Studies, Chicago]
ןיא 1940 טאה יד
עקיזאד
עטסואװאב
עשידײ
עיצוטיטסניא־רוטלוק
ןופ
עגאקיש
טגאמראפ
םורא
5,000
.דנעב טניז
רענעי
טײצ זיא יז
־ראפ
טרעםערג
ןראװעג
ףיוא
16,000
.דנעב ןיא רעד
רעקיזאד
עיצקעלאק
זיא
ןסאלשעגנײא
יד
קעטאילביב
ןופ
.פארפ
בקעי
,ןאמ ריפ
טנזױט
;דנעב יד
קעטאילביב
םנופ
םענעבראטשראפ
יבר
םהרבא .ב
ןײהר ןופ
טאה
,םגנירפם
,סאזנאקרא
4,500
,דנעב ךײר ןיא
הלכשה
קרעװ ןוא ןיא
רענרעדאמ
רעשיאײרבעה
.רוטארעטיל
> ב
ע ק י ד נ ט ײ ד א ב
ע ש י ד ײ
ס ע י צ ק ע ל א ק ־ ר ע כ י ב
ן ע נ י פ ע ג
ך י ז
ך י ו א
ן י א י ד
ע ק י ד נ ג ל א פ
ע ש י ד ײ
: ס ע י צ ו ט י ט ם נ י א ־ ר ו ט ל ו ק
1) די
ן ר ע ט ס ע ו ו
ש יא וש זד
ט וט יט ם נ יא
ןיא
ם א ל
,ם ע ל ע ש זד נא
,עינראפילאק
עכלעװ
טגאמראפ
א
עלעיצעפם
גנולמאז
טעמדיװעג
וצ רעד
עטכישעג
ןופ ןדײ ןיא
;עינראפילאק
2
ן א ק י ר ע מ א )
ש יא וש זד
ע ט ימ א ק
ןיא
,קראירינ
םנעמעװ
קעטאילביב
טגאמראפ
א
עיצקעלאק
ןופ
רעביא
15,000
דנעב ןוא
ןטרישארב
,לאירעטאמ
סאװ טאה א
תוכייש םוצ
םענרעדאמ
ןשידײ
,ןבעל ןיא
ענעדישראפ
,ןכארפש
קידנםילשנײא
א טוג
ענעבילקעג
־מאז
גנול
ןגעװ
םענרעדאמ
.םזיטימעםיטנא
— חנק —
[78]