Page 118 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ק ע ט א י ל ב י ב
ן ו פ
ת ב י ש י
ו נ ב ר
ק ח צ י
ן נ ח ל א
ן ו א
ן ו פ
ש ח ע ל א ק ־ ה ב י ש י
) ק ר א י ר י ע
[Library of the Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary
and Yeshiva College,
Amsterdam Avenue and 187th Street, New York]
יד
קעטאילביב
ןופ
תבישי
ונבר
קחצי
,ןנחלא רעד
רעטסערנ
ןוא
רעטסטלע
רעשיסקאדאטרא
ראנימעס־טינבר
ןיא
,עקירעמא
טנכייצ
ךיז סיוא טימ ריא
רעכײר
ןוא
רעטיורנ
עיצקעלאק
ןופ
רעשהכלה
־עטיל
רוטאר
ןופ יד
עטטטלע
ןטייצ ןויב
ןקיטנײה
.גאט
טרעדנוזאב
קיטנעק
זיא
רעד
רצוא ןופ
תולאש
תובושתו
ןוא
ישודח ש”ס ןוא
,םיקסופ
עכלעוו
ןרעוו
ךעלנעט
טצונאב ןופ יד
ישאר
הבישיה ןוא
רעטרעדנוח
,םידימלת
יוו
ךיוא ןופ
רעשראפ
ןוא
.םירבחמ
יד
קעטאילביב־הבישי
טנאמראפ
טציא
םתא
45,000
דנעב ןופ
־בעה
אקיאאר
ןוא
,אקיאאדוי
ןסאלשעננייא
קרעוו
ןיא
,שידײ
רעביב
רעביא
עשיטימעס
ןכארפש .א .א .וו ןופ
רעד
אקידאירעפ
ןוא
ןטרישארב
לאירעטאמ
ןענייז
ןאראפ
רעביא
5,000 . יד
עיצקעלאק
ןופ
די־יבתכ
זיא
לייוורעד
א
-ענעדיישאב
60
,ןטפירקסונאמ
עכלעוו
ןבאה א
תוכייש וצ
הלבק ןוא
םישרפמ
רעביא ך״נת ןוא
.דומלת
יד
קעטאילביב
הבישי.ןופ
,"שזדעלאק
עכלעוו
טייטשאב
ןופ
םתא
15,000
,רעכיב
ויא
ךעלכאזטפיוה
טעמדיווענ
וצ יד
עניימעגלא
־נסיװ
,ןטפאש
לייוו
רעד
ש זד ע ל א ק
ןופ
רעד
הבישי
טינ ןיז רעד
רקיע
פא טימ
ערעלוקעט
.םידומיל
בילוצ םעד םעט
ןעניפענ
ךיז ןיא רעד
קעטאילביב־שזדעלאק־הבישי
טינ
רעמ יוו
םתא
סקעז
טרעדנוה
דנעב
ןופ
,אקיאאדוי
יד
עטסרעמ
ןיא
.שילננע
יד
ערעסערנ
ןוא
רעמ
־טרעוו
עלופ
אקיאאדוי
זיא א לייט ןופ רעד
,קעטאילביב־הבישי
עכלעװ
־טנא
טלאה ךיוא א לאצ
עקיטכיוו
סעיצקעלאק
ןופ
עטאווירפ
,ןקעטאילביב
,יוו
,לשמל יד
ןקעטאילביב
ןופ
.פארפ
לאומש
,סיורק ןופ ץרפ
־רעיוו
,קינ םעד
םענעבראטשראפ
ראטקאדער
ןת א מ .ןופ
,"לאנרושז
ןוא ןופ
םעד ןואג ׳ר השמ םייח
ץיוואניבאר
ז”,ל
טנעמעוו
עיצקעלאק
טלאהטנא
רעביא
1,300
םירפס ןופ
םינושאר
,םינורחאו
,תובושת
ןופ
עכלעוו
א ךס
ןענייז
.ןטייקנטלעז
רעד
שזדעלאק־הבישי
טינ
ם יתא א
עשידאירעפ
,טפירשטייצ
אטפירקס״
,'אקיטאמעטאמ
טריטקאדער
ןופ
.פארפ
לאיתוקי
.גרובזנינ
[77]
— זנק —