Page 123 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ןעמענ
ןופ יד
,תונברק
ערעייז
״םיאטח״
ןוא
,ןפארטש ןוא ךיוא
ערעדנא
,רעכיב םאוו
ןבאה א
תוכייש וצ םעד
.לאוטיר־עיציזיווקניא
ןיא יד
ערעטעפש
ןראי
ןענייז
ןעמוקעגוצ
ךאנ
ענעדישראפ
־קעלאק
םעיצ ןופ
עכעלמיטרעטלא
,םירפס
ןטפירקסונאמ
ןוא
,רעכיב
םאוו
ןבאה א
תוכייש וצ ןדיי ןיא יד
ענעדישראפ
.רעדנעל
ןיא 1929 טאה יד
קעטאילביב
ןגארקעגוצ
ןטנעמוקאד
ןוא
םעיצאמאלקארפ
עגונב ןדיי ןיא
,עילאטיא
טריטאד
ןופ 1567 זיב 1848 . ןיא רעד
רעקיזאד
גנולמאז
־עג
טניפ ךיז יד
עלעניגירא
עיצאמאלקארפ
( 1584 ) ןופ
טספיופ
יראגערג
םעד
13 ,ןט
רעכלעוו
טלעפאב
ןדיי וצ
ןעמוק
ןדעי
תבש ןיא לוש
ןרעהסיוא
יד
תושרד ןופ יד
.ןרענאיסימ
טקנופ יװ ןיא
ןשידיי
ןשיגאלאעט
ראנימעס
ןופ
,קראירינ
טניפעג
ךיז
ןיא
ורביה״
ןאינוי
״שזדעלאק
א
רעכייר
רעשידײ
.ייזומ
ןיא 1931 זיא םייב
ורביה״
ןאינוי
״שזדעלאק
טיובעגפיוא
ןראװעג
א
עײנ
.עדייבעג־קעטאילביב
ראפ םעד
ןקיזאד
קעווצ ןיא
טרילבאטע
ןראוועג
ןופ א לאצ
עכייר
ןטאנעצעמ
א
ירערבייל״
גנידליב
,״דנאפ םאוו
טאה
ןפארטעגנא
יירד
טרעדנוה
טנזיוט
.ראלאד
גאטרצ־טנייה
טגאמראפ
יד
קעטאילביב
ןופ
ורביה״
ןאינוי
״שזדעלאק
םתא
125,000
;דנעב 67
עשיאיירבעה
,אלובאנוקניא
ןוא 54
עניימעגלא
.אלובאנוקניא
יד
ןראקעטאילביב־טפיוה
ןיא ךשמ ןופ יד
ןראי
ןענייז
:ןעוועג
.פארפ
דנומגיז
-רעמייהנאמ
1902-1884
; .רד
הדוהי
סענגאמ -
1904-1902
; .רד
סקאמ
רעגניזעלש
-
1906-1904
; .רד
ףלאדא .ם
-א קא
1933-1906
.
רעד
רעקיטציא
ראקעטאילביב
זיא .רד
רעטלאוו
.ןאמהטאר
ק ע ט א י ל ב י ב
ן ו פ
ם ע ד
ש י א ו ש ז ד ״
ט ו ט י ט ס נ י א
ו ו א
״ ן א ש ז ד י ל ע ר
) ק ר א י ־ ו י נ (
[The Library of the Jewish Institute of Religion,
40 West 68th Street, New York]
יד
קעטאילביב
ןופ םעד
שיאושזד״
טוטיטסניא
ווא
״ןאשזדילער
ןיא
טעדנירגעג
ןראװעג
ךײלגוצ טימ רעד
גנודנירג
ןופ םעד
ןקיזאד
־רעניבאר
ראנימעס
ןיא ראי 1922 . יז
טגארט םעד
ןעמאנ
לימע״
ןושרג־שריה
יוועל
,״ירערבײל
ןורכזל יד ײװצ
ענעבראטשראפ
רעניבאר־םראפער
ןוא ־עג
.עטנרעל
ןלייט(
ןופ
ערעייז
עטאווירפ
ןקעטאילביב
ןענייז
השוריב
ןבעגעגרעביא
ןראוועג
וצ רעד
.)״ירערבײל־טוטיטםניא״
רעד
דוסי
ןופ
— בנק —
[72]