Page 127 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

,ןלאירעטאמ
עכלעוו
ןבאה א
תוכייש וצ
רעד
עטכישעג
ןופ ןדײ
ןפיוא
רענאקירעמא
.טנעניטנאק
יד
רענאקירעמא
עשידײ
עשיראטסיה
טפאשלעזעג
טגאמראפ
יד
עטסערג
עיצקעלאק
רעביא
רענאקירעמא
רעשידײ
,עטכישעג
־אב
קידנעייטש
ןופ
םתא
9,000
,רעכיב
1,500
דנעב
,אקידאירעפ
ןוא
רעביא
6,000
.ןרושארב
יד
,גנולייטפאךטפירקסונאמ
עכלעװ ויא
ןעקנאשעג
־עג
ןראוו
ןופ םעד
ןטסואוואב
רעיראװקיטנא
.רד .א .ס
,ךאבנעזאר
טנעדיזעדפ
ןופ רעד
,טפאשלעזעג
טרעוו
טכארטאב
טלא
רעד
־טרעוו
רעטטלופ
לייט ןופ דעד
לקיראטסיה״
."יטעייסאס
יז
טגאמראפ
ךיוא
ענעטלעז
רעכיב ןוא
,ןטנעמוקאד
עכלעװ
ןענײז
ןלײט ןופ יד
־קעלאק
טעיצ ןופ .רד
סקאמ
.שזד
רעלהאק
ןוא .רד
שזדראשזד
.טוהאק
יבר(
ראדיזיא .ס
רעיימ זיא דעד
).ראקעטאילביב
רעד
ראקעטאילביב־טפיוה
ןופ םעד
ןשידיי
ןשיגאלאעט
ראנימעס
זיא
ראסעפארפ
רדנסכלא
)רעדנאסקעלא(
,סקראמ
רענײא ןופ יד
עטסערג
ןפארגאילביב
ןופ
רעזדנוא
.טײצ רע
טמענראפ
טעד
ןקיזאה
ןכיוה טמא ןיוש
רעביא
קיצרעפ
,ראי
ןוא טאה א
ןסיורג
קלח ןיא םעד
ןקיזיר
סקואוו
ןופ רעד
.קעטאילביב
רעד
רעשידיי״
״םואעזומ
טניפעג
ךיז ךיוא ןיא רעד
רעבלעז
־עג
,עדײב ןוא זיא א לייט ןופ רעד
.קעטאילביב
רעד
םואעזומ
טנידראפ
א
ערעדנוואב
,גנולדנאהפא
ןוא
טרעהעג
טינ
טקעריד
וצ
רעזדנוא
ןינע0
י ד
ק ע ט א י ל ב י ב
ן ו פ
ם ע ר
ו ר ב י ה ״
ן א י נ ו י
ש ז ר ע ל א ק
) י ט ע נ י ס נ י ט (
[The Hebrew Union College Library, Cincinnati]
יד
קעטאילביב
םײב
ורביה״
ןאינױ
״שזדעלאק
ןופ
ײמעם(יטעניסניס
ראנ ןופ
)רעניבאר־םראפער
ןיא
ןענאטשטנא
ךײלגוצ טימ רעד
גנודנירג
ןופ םעד
,ראנימעס
םניא ראי
1875 . יד
עצנאג
״קעטאילביב״
טאה
טלאמעד
טאהעג
130
,רעכיב
סנטםײמ
.רעכיב־טסקעט
ןשיװצ יד
עטשרע
םיבדנמ זיא
ןעװעג
רעם השמ
,עראיפעטנאמ
רעכלעװ טאה ־עג
טקיש ןופ
ןאדנאל
א גנאג
תוארקמ״
,״תולודג
רעװעשראװ
עבאגסיוא
(
1868-1860
.) ןיא ךשמ ןופ יד
עקידרעטײװ
סקעז
ראי
ןענײז
ןעמוקעגוצ
8,000
,דנעב ןופ
עכלעװ א
רעםיורג
לײט
ןענײז
ןעװעג
ענײמעגלא
.רעכיב
טשרע ןיא יד
ןראי
1881-1880
ױא יד
קעטאילביב
ןיז
,ןסקאוועצ
— חמק —
[68]