Page 128 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

רעשידײ
ערדעטאק
םײב
איבמאלאק
.טעטיזרעווינוא
.רד .ה .ג
ללה(
)םשרג
,ואלענע
רעד
רענעבראטשראפ
רעניבאר
pp
לפמעט
לאונמע
ןזפ
,קראירינ
רענייא ןופ יד
עטסערג
רעלמאזדבירפס
ןוא
רעטנעקרענא
,ףארגאילביב
טאה
טזאלעגרעביא
ןייז
עסיורג
עכײר
קעטאילביב
םלא
השורי
םוצ
.ראנימעס
א
עקיטכיוו
עיצקעלאק
זיא יד ןופ
רעד
רעטאווירפ
קעטאילביב
ןופ .רד
ןאמאלאס
,רעטכעש
רענעבראטשראפ
טנעדיזערפ
ןופ
ראנימעס
ףיוא(
םנעמעוו
ןעמאנ
רעד
ראנימעס
טרעוו
טציא
רעטכעש״-ןפורעגנא
ראנימעס
,.)׳ יד
הנמלא ןופ .רד
רעטכעש טאה ןיא 1916
ןבעגעג
א
הנתמ
וצ
רעד
קעטאילביב
ריא
םנאמ
ענעטלעז
גנולמאז־רעכיב
ןופ
1,475
,דנעב 13
ןטפירקםונאמ
ןוא א לאצ
.ןטנעמגארפ־הזינג
טיול יד
עטצעל
,רעפיצ
טגאמראפ
יד
קעטאילביב־ראנימעס
7,800
י ד - ן ט פ י ר ק ם ו נ א מ
ע ט ם ע ר ג
ע יצ ק ע ל א ק
ןופ
ר ע כ ל ע ו ו
םע זיא
.ק ע ט א יל ב יב
יז
טאה
ך יוא יד
ע ט ם ע ר ג
־מ א ז
ג נול ןופ
ע ט ק ו ר ד ע ג
ע ש יד י י
א - ר ע כ י ב
ךס
ל כ ה ןופ
ע י ו נע ג
29,727
1
ר ע כ י ב
ןוא
,ןר וש א ר ב
ןיא
ר ע ב יא
ק יצ פ ו פ
ת ונוש ל
ןוא
.ןט ק ע ל א יד
ןופ
רעד
תולאש
תובושתו
רוטארעטיל
ןענייז
ןאראפ
1,700
;םירפס
ןחלש
ךורע
,גנולמאז
םיניד ןוא
ץנעדורפסירוי
3,300
,םירפס ןוא
־עלק
ערענ
עלעיצעפס
סעיצקעלאק
ןופ
רעכיב ןיא יד
עשינאפש־שידיי
ןוא
עשיסרעפ־שידיי
.ןטקעלאיד
אד זיא
טנאסערעטניא
וצ
ןענעכייצראפ
םעד
,טקאפ זא רעד
־ימעס
ראנ טאה
ןגארקעג
השוריב
יד
עלופטרעוו
קעטאילביב
ןופ םעד
־ראפ
םענעבראטש
ןשידיי
טעאפ
םהרבא
,ןיסעיל
גנאלךראי
ראטקאדער
ןופ
/טפנוקוצ״
םניסעיל
עיצקעלאק
טײטשאב
רקיעב ןופ
עשידיי
ןוא
עשיסור
.קרעוו
יד
קעטאילביב
םנופ
ןשידיי
ןשיגאלאעט
ראנימעס
טניפעג
ןיז ןיא א
רעלעיצעפס
,עדייבעג
סאװ
טגארט םעד
:ןעמאנ
באקיישזד״
ףיש
לאיראמעמ
.״גנידליב
יד
ענעלאטש
ןעקנארש־רעכיב
ןענייז
טיובעגנײא
ןיא א
ןקיקאטשךעצ
םערוט ןוא יז טאה
ץאלפ
ראפ
ייווצ
טרעדנוה
טנזיוט
.רעכיב
ןיא
רעד
רעבלעז
עדייבעג
טניפעג
ךיז
ןיוא יד
ןק יר ע מ א ״
ש יא וש זד
ל ק י ר א ט ס יה
,״ יט ע ייס א ס
עכלעוו
זיא
טעדנירגעג
ןראוועג
ןיא 1892
ןטימ
קעווצ וצ
ןעלמאז
ןוא
ןבעגסיורא
רעכיב ןוא
[67]
— זמק —