Page 171 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

, ק נ א ר פ
. ר ד
: ן א מ ר ע ה
עשידײ
עיפארנאפיט
ןוא
־עבראסיואךוב
גנוט . . .
עשידיי
רעצעזטפירש
,ןאינוי
,קראירינ
1938 , 174 .זז
ק א ה א ,ן
: .ב א
רעטעלב
ןופ ןיימ
ןבעל
דנעב(
3-1>י
,קראירינ
1926 .
ק א פ ע ל א ו ,ו .י:
לאמא ןיא
עקירעמא
. . .
,עשראוו
1928 .
ר א ז ע נ ב ע ר ,ג
: ם ה ר ב א
ןעגנורעניארע
ןופ יד
רעכאמקואלק
ןוא
ערעייז
סנאינוי
. . .
,קראירינ
1920 .
ר ז י י ע ,ן
: ן מ ל ז
ןאקיסקעל
ןופ רעד
רעשידיי
רוטארעטיל
ןוא
,עסערפ
,עשראוו
1914 , .זז
756-742
.
, י ק צ א ש
.ר ד
: ב ק ע י
:ראטקאדער
ןובלמאז
וצ רעד
עטכישעג
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
. . .
ןבעגעגסיורא
ןופ רעד
רעשידיי
־לוק
טפאשלעזעג־רוט
,קראי־וינ
1934 , 64
.ןטייז
----------
,
:ראטקאדער
ךובלמאז
דובכל
םעד 250 ןטס לבוי
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
. . .
ןבעגעגסיורא
ןופ
לייטפאמא
ןופ
ןשידיי
ןכעלטפאשנסיוו
־ניא
טוטיטס
. . .
,קראירינ
1937 , 334
.ןטייז
----------
,
עטכישענ
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ -
עניימענלא״
,״עידעפאלקיצנע
ןדיי ,.ג
,קראירינ
1942 , .זז
271-256
.
ש ו ל מ א ,ן
: ו ה י ל א
יד.
רעטייברא
לנוטייצ -
ךובלמאז
וצ רעד
עטכישענ
ןופ
רעד .דיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
. . .
,קראירינ
1934 , .זז
38-27 .
----------
, יד
״טײהראװ״
-
ךובלמאז
דובכל
םעד 250 ןטס לבוי
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
. . .
ןבעגעגסיורא
ןופ . . .
ןשידיי
ןכעלטפאשנסיוו
,טוטיטסניא
רינ
,קראי
1937 , .זז
211-197 .
----------
,
רדנסכלא
יוואקראה
יוו א
ראטקאדער
-
״ךשמה״ ׳
,קראירינ
1940 ׳ .זז
124-106
.
______ ,
עטכישענ
ןופ רעד
רעשידיי
רוטארעטיל
ןיא
.עקירעמא
גאלראפ
.א .וו
,ןאמרעדיב
,קראירינ
1943 , 244
.ןטייז
, ן א מ ק ר א ט ש
:הש מ
רוטארעטילךלעװק
וצ רעד
עטכישענ
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
-
,״סקנפ,
,קראירינ
דנאב
1928-1927,1
, .זז
320-312
.
----------
, א
לטיפאק
עטכישענ־עסערפ
-
,״שידיי.
,קראירינ
ילוי 3, 1931 .
----------
, וצ רעד
עטכישענ
ןופ רעד
רעשידיי
רעשיטסילאיצאס
עסערפ
ןיא
־עמא
עקיר -
/רעטעלב־אװײ.
,ענליוו
.צעד 1932 , .זז
387-354
.
----------
, יד
עואייטשטנא
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
-
ךובלמאז
וצ
רעד
עטכישענ
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
. . .
,קראירינ
1934 ,
.זז
21-13 .
----------
, יד
עשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
(
1885-1875
->
ךובלמאז
דובכל
םעד
250 ןטס לבוי
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
. . .
ןבענענסיורא
ןופ . . .
ןשידיי
ןכעלטפאשנסיוו
,טוטיטסניא
,קראירינ
1937 , .זז
135-115
.
----------
, יד
תונורכזךאזהרש
ןנעוו
רעד
רעשידײ
עסערפ
ןיא
עקירעמא
-
־ראי
ךוב . . .
ןבענענסיורא
ןופ
ןשידיי
ןכעלטפאשנסיוו
טוטיטסניא
. . .
,קראירינ
1938 , .זז
295-273
.
----------
, וצ רעד
עטכישענ
ןופ שידיי
ןיא
עקירעמא
-
ךובראי
ןופ
לייטפאמא
)א״וויי(
. . .
,קראירינ
1939 , .זז
190-181
.
— דק —
[24!