Page 172 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ג ו י ד ,א .י :.י יד
עשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
-
רעד״ 20 רעטס
,״טרעדנוהראי
,קראי־וינ
1900 , .זז
40-31 .
ד
א נ ב ו
,וו
:.ש יד
עטסיינ
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
,קלאפ
עשראוו
1928 , .זז 262 -
281 .
, י ו ו א ק ר א ה
: ר ד נ ס כ ל א
לאמא ןוא
טנייה -
דעד*
לאנדושז־דעטאעט
ןוא
,״דנײרפךעילימאפ
.נאי 1, 15, 1903 .
, ר ע ג ר ע ב נ י י ו ו
:הש מ
םידוהיה
תודהיהו
קראיונב
. . .
,ז״מרת ׳מע
49-40 .
, ן י י ט ש נ י י ו ו
:.ב
קיצרעפ
ראי ןיא רעד
רעשידיי
רעטעברא
.גנוגעוואב
,קראירינ
1924 .
ו ו י ע ר נ י ,ק .פ:
עטכישענ
ןופ יד ןדיי ןיא
עקירעמא
. . .
,קראירינ
1914 .
ז א ק ,ס .א .ש: יד
עטכישעג
ןופ
רעטעברא
גניר
. . .
,קראירינ
1925 ,
ייווצ
.דנעב
, ן י ק י י ח
:.י
ידנ
רענאקירעמא
עשידיי
עסערפ 1
ע י י ר פ -
רעטעברא
,עמיטש
1940-1939
.
, ל ע ק ר י ט
ד ו ד
: ר ע ב
עיפארגאילביב
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
ןיא
עיפלעדאליפ
(
1928-1891
- )
,״סקנפ״
,קראירינ
1928 , .זז
262-260
.
, י ק ס נ א י ל ס א מ
י ב צ
:ש ר י ה
תונורכזסיקסנאילסאמ
. . .
,קראירינ
.ד״פרת
, ך ל י מ
: ב ק ע י
םוצ 20
ןקירעי־
ייליבוי
ןופ רעד
״טפנוקוצ״
-
רעד״
/סק נפ
,ב״ערת
,ענליוו
,ג״ערת .זז
230-203
.
----------
יד
עואייטשטנא
ןופ
,״סטרעווראפ״
,קראירינ
1936 , 124 .זז
, י כ א ל מ
.א :.ר
ןעדאפדלאג
סלא
רעזדנוא .-ראטקאדער
,״ךוב
דנאב 1,
,קראירינ
1926 , .זז
261-256
.
----------
, יד
עשידײ״
״ננוטײצ -
ךובלמאז
וצ רעד
עטכישעג
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
ןיא
עקירעמא
. . .
,קראירינ
1934 , .זז
27-22 .
----------
,
סעשידיי.
״טאלבנכאוו
-
ךובלמאז
דובכל
םער 250 ןטס לבוי
ןופ רעד
רעשידיי
עסערפ
. . .
ןבענענסיורא
ןופ . . .
ןשידיי
ןכעלטפאשנסיוו
־יטסניא
,טוט
,קראירינ
1937 , .זז
196-175
.
מ ר מ ,ר .ק: יד
עטשרע
רענאקירעמא
גנוטייצ ןיא שידיי
-
רעד״
,״רעמאה
רינ
,קראי
לירפא 1926 , .זז
52-48 .
______ ,
ייווצ
ןעייליבוי
-
,״סקנפ,
,קראירינ
1927 , .זז
52-38 .
______ , רעד
בייהנא ןופ רעד
רעשידיי
רוטארעטיל
ןיא
עקירעמא
-
ךאנאמלא
ןופ
.טניא
רעטעברא
ןררא
. . .
1940 , .זז
368-335
.
______ , רעד
בייהנא ןופ רעד
רעשידיי
רוטארעטיל
ןיא
עקירעמא
(
1890-1870
.)
רעביירש
עיצקעס
םייב
,ףוקיא
,קראירינ
1944 , .זז 136 .
נ
, ר ע ג י
:.ש
עשידיי
רוטארעטיל
ןיא רעד
רעטייווצ
טפלעה
ןופ 19 ןט ־ראי
טרעדנוה
-
עניימעגלא״
,״עידעפאלקיצנע
ןדיי .ג
,קראירינ
1942 , .זז
140-99 .
, ט ס ב א ר פ
: ל ד נ ע מ
יד
עשידיי
עסערפ
ןופ ראג דעד
טלעוו
ןיא
־ראפ
ענעדייש
ןכארפש -
,״טלעװרעכיב״
,עשראוו
1922 , .זז
443-438
.
______ ,
רמוח
ירפסמ
)יטסיטטס(
תודלותל
התוחתפתה
לש
תונותעה
תילארשיה
,היתוצראל
היתונשל
הינמזו
. . .
תירק״
״רפס
. . .
הנש הינש . . .
,םילשורי
,ו״פרת-ה״פרת
״מע
14-12 .
[23]
— גק —