Page 200 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

האצוה
.תיראלופופ
ןונגס
םוגרתה רתוי
לק
טושפו
ומוגרתמ לש
.ריפש
רפסה אוה
.דקונמ
ףוריצב
תונומת
.תויתונמא
3.
י ר ב ד
ימ י
םע
,ם ל וע
תאמ
ןועמש
.בונבוד
׳י
.םירפס
םוגרת
ךורב
.קינפורק
.״ריבד״
,ביבא־לת
.ט״פרת
הירוטסיה
תידוהי
האלמ
.הפיקמו
בונבוד
האור
הירוטסיהב
ףוג
ימואל יח
וליפא
תוצראב
.הלוגה
4.
ת ו ד ל ו ת
,ל א ר ש י
תאמ באז
.ץבעי
ד״י
.םיקלח
רפסה
בותכ
חורב יתד
ףיקמו
תא
ירבד
ונימי
ותישארמ
דעו
תביח
.ןויצ
5.
י ר ב ד
ימ י
,ל א ר ש י
תאמ ר״ד .י .נ
.ינוחמש ׳נ
.םיכרכ
.ןילרב
,״הירומ״
.ב״פרת
םיכרכ הלא
םיפיקמ תא
הירוטסיהה
לש
תישאר
תווהתה םעה
ילארשיה
דע םות ףלא הנש
תריפסל
.םירצונה
רבחמה גזימ תא
תופקשהה
לש
םינוירוטסיהה
םיילארשיה
םע
תופקשהה
לש
יריחב
םינוירוטסיהה
תומואמ
.םלועה
םירפסה
םירישע
,תונומתב
,תופמ
תוחול
םייגולונורכ
.המודכו
תונשלב
1.
ר צ ו א
ת ו ב ת כ
,ת ו י ק י נ י פ
תאמ ר״ד םוחנ
.ץשולס
,״ריבד״
.ב״שת
375
.םידומע
ךרכב הז ףסא
רקוחה תא
תובתכה
תויקיניפה
,תוקיתעה
ןנושלש
המוד
ןושלל
,תירבעה
ןשריפו
.ןרדיסו
ןכותמ
רשפא
תוקחתהל
לע
ישרש
.ונתפש
2.
יב ת כ
,ת יר ג ו א
ךרע
שריפו
.ח .א
.גרובזניג
,םילשורי
.ו׳׳צרת 158
.םידומע
ןכות
:רפסה
תוליפת
הלילאל
תינענכה
.תלעב
ןושלה -
תינענכ
.הקיתע
הברהבו
איה
המוד
ןושלל
תירבעה
.המודקה
ךותמ
ןושל
רפסה הזה
רשפא
דומעל לע
הברה
תורוצ
ןושל
םייוטיבו
.ך״נתבש
יקלח
רפסה
הזה
ולגתנ
ךותב
תוריפח
ושעש
.לארשי־ץראב
3.
ת ו ד ו ע ת
,ש יכ ל
תאמ .נ .ה
.רנישטרוט
תאצוה
ןבואר .סמ
,םילשורי
.ש״ת
229
.םידומע
׳פורפ
רנישטרוט
ףסא
ךותל רפס הז תא
תורגאה
תובותכה
לע
,םיסרח
ואצמש
תונשב
ח״צרת-ה״צרת
םוקמב
ריעה שיכל
.הקיתעה
אוה ןתונ
םג תא
תונומתה
לש
םיסרחה
.ןחונעפו
ןכותמ ונא
םידמל תא ביט
ןושל
בתכה
ביתכהו
ימיב
והימרי
.איבנה
4.
ת ו ד ל ו ת
ב ת כ ה
, יר ב ע ה
תאמ .ש
.ןיביי
רפס .׳א
,ט״צרת
תאצוה
הרבחה
תירבעה
תריקחל
לארשי־ץרא
.התוקיתעו
רבחמה
ונדימעמ לע
בתכה
ירבעה
קיתעה
האוושהב
לא
םיבתכה
םיקיתעה
לש ימע
חרזמה
יפ־לע
תונומת
תוחולו
.םינוש
5.
ןוש ל
,ם ימ כ ח
תאמ ר״ד
םירפא
.תרופ
תאצוה
דסומ״
״קילאיב
ידי־לע
דעוו
ןושלה
תירבעה
.לארשי־ץראב
,םילשורי
.ח״צרת 204
.םידומע
— טע —