Page 201 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

דומלת
הכלהו
1.
ר ו ד
ר ו ד ו ד ו ר ש י ,ו תאמ
קיזייא שריה
.סייוו
השמח
.םירפס
הרודהמ
.׳ב
,הניוו
.ט״פרת
רבחמה
ףיקמ תא
תלאש
תוחתפתהה
ילש
הרותה
.הפ־לעבש
חתנמ תא
תוכלהה לש ל״זח
יפ־לע
הרותה
בתכבש
יאנתו
םוקמה
.ןמזהו
רפס
ידוסי
דע םויה
.הזה
2.
י כ ר ד
,ה נש מ ה
תאמ ׳ר
הירכז
,לקנרפ
הרודהמ
.השדח
דבועמ
ןקותמו
ידי־לע
קחצי
.םיובנסינ
,השראוו
.ג״פרת 386
.םידומע
רפסב הז חינה ׳ר
הירכז
לקנרפ תא
דוסיה
רקחמב
הנשמה
.התווהתהו
אוה היה דחא
,םינושארה
וללסש ךרד
ןושלב
תירבעה
עוצקמב
.הז
רואלו
ותטיש
םיכלוה
ונירקוח דע
.םויה
3.
ת ו ד ל ו ת
,ה כ ל ה ה
תאמ
׳פורפ םייח
.ץיבונרשט
׳ג
.םיכרכ
.קרוירינ
םיכרכב
הלא
ללוגמ
רבחמה תא
תווהתהה
הכלהה
הצוענה
ך״נתב
דע
תמיתח
.דומלתה
4.
ת ו וה ת ה
ד ומ ל ת ה
,ות ומ ל ש ב
תאמ ר״ד
םהרבא
.סייוו
תאצוה
דסומה
ןורכזל
רדנסכלא
.טוהאק
,קרוירינ
.ג׳׳שת 257
.םידומע
רפסב הז ןד
רבחמה
תורוקמב
דומלתה
.ותווהתהבו
. ג
ה ד ג א
1.
ת וד ג א
ם יא נת ה
,ם יא ר ומ א ה ו
תאמ ר״ד
ןימינב באז
.רכאב
םגרותמ
תינמרגמ
ידי־לע .א .ז
.ץיבוניבר
הרודהמ ׳ב
,״ריבד,
,ןילרב-סילשורי
.ב״פרת
הרשע
.םירפס
םירפסב
הלאה
ופסאנ
תודגאה לש לכ אנת
.ארומאו
לכל
הדגא שי
תורעה
.תומוקמ־הארמו
ןושל
םוגרתה הלק
.המיענו
2.
ר פ ס
,ה ד גא ה
ידי־לע .ח .נ
קילאיב .יו .ח
.יקצינבר
.םיכרכ
תאצוה
.״ריבד״
,ביבא־לת
.ה״צרת
םיכרכב
הלאה
וסנוכ
רחבמ
תודגאה
דומלתבש
.םישרדמבו
ןהו
תורדוסמ יפל
םינינעה
.םישיאהו
ילושב
רפסה
ופסונ
ירואיב
.םילמ
םעה־רפס
םסרופמה
ביבחהו
הזה
עיפוה התע
ולוכ
דוקינב
תופסוהבו
.תובר
. ד
ה י ר ו ט ס י ה
1.
י ר ב ד
ימ י
,ל א ר ש י
תאמ .ה ץרג
םוגרתב .ש .פ
.ץיבוניבר
שי
רפסב הז רתוי
,םוגרתמ יכ
ר״פש
ףיסוה
תורעה
.תופלאמ
ךרכה
יעישתה
םגרות
ידי־לע .י .א
,שאווירט
ףיסוהו
וילע תא
קרפה לע
,תורצנה
וטימשהש
.ר״פש ץרג
בשחנ
דע םויה
לודגל
םינוירוטסיהה
.ונלש
2.
י ר ב ד
ימ י
,ל א ר ש י
תאמ ר״ד יבצ
.ץרג 'ו
.םיכרכ
םוגרת .ש .ל
,ןורטיצ
תאצוה
.״רפסיחא״
,השראוו
1931 .
— חע —