Page 202 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ךירדמ
ארוקל
תורפסב
תירבעה
תאס
אביקע
ארזע־ןב
תמישר
םירפס
,םיירבע
האירקל
,ןויעלו
תועוצקמב
:הלאה
.שדוקה־יבתכ
דומלת
.הכלהו
.הדגא
.הירוטסיה
.תונשלב
.תרופיס
.הריש )ה
.הקיטסיצילבופ
היפוסוליפ
.תילארשי
.היגולוכיספ
)אי
.תרוקב
>בי
תודלות
ךוניחה
.ירבעה
)גי
לארשי־ץרא
.תונויצו
)די
תודלות
.תודיסחה
>וט
תודלות
העונתה
.תירבעה
)זט םיגח
.םידעומו
. א
ש ד ו ק ה ־ י ב ת כ
א וב מ
י ב ת כ ל
,ש ד וק ה
תאמ ר״ד
ןועמש
.דלפנרב
׳ד
.םיכרכ
תאצוה
-״הירומ.
.״ריבד.
,ןילרב
,ביבא־לת
.ג״פרת
רובחב הז
ףיקמ
רבחמה תא לכ
תולאשה
תוכורכה
רקחב
יבתכ
,שדוקה ןמז
,םרוביח
עקרה
ירוטסיהה
,םהלש ירק
,ביתכו
םיקוח
םיטפשמו
האוושהב
לא
יקוח
,יברומח
הפשה
,ןונגסהו
םימוגרתה
דועו
.דועו
דוסיב
וירקחמ חינה תא דוסי
תוחתפתהה
לש
הירוטסיהה
תילארשיה
םילדבההו
םייתדה
םייתרבחהו
ןיבש
םיקודצה
,םישוריפהו
םירכינה
תישארמ
תווהתה םעה
.ילארשיה
יר ת ס מ
,ר ב ע ה
תאמ ר״ד
לאומש .י
.ןיגייפ
תאצוה
״םירפס.
םעטמ
תדוגא
םירפוסה
לארשי־ץראב
תורדתסההו
תירבעה
הקירמאב
־לע
די ןרק
תוברתל
.יטאניסניסב
,קרוי־וינ
.ג״שת 450
.םידומע
םירקחמ
ארקמב
הירוטסיהבו
.הקיתע
תרוקבה הניא
.תינוציק
ת ר ות
ת ו ד ו ע ת ה
ם ר ו ד י ס ו
לש
י ר פ ס
,ה ר ות ה
תאמ .מ .ד
.וטוסאק
הרבח
תאצוהל
םירפס לע די
הטיסרבינואה
.תירבעה
,םילשורי
.ב״שת 106
.םידומע
רפסב
ןטקה
ןודנה
לטבמ
רבחמה תא
תועד
םירקבמה
רבדב
תורוקמה
םינושה לש
.הרותה
דוחיב אוה
בכעתמ לע
קלחה
ירופסה
רפסבש
.תישארב
ת ו ד ל ו ת
ת ר ו ק ב
,א ר ק מ ה
תאמ
םחנמ
קישטייבולוס
ןמלזו
.בושאבור
.״ריבד.
,ןילרב
.ה״פרת 167
.םידומע
תיצמת
םהירקחמ
םהיתופקשהו
לש
ירקבמ
.ארקמה