Page 203 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םהיכוביסו
םייוצמה
,םיחיכשהו
םירזה
.םיליפנהו
ירה הז
םלוע אלמ לש
החמש
,העמדו
הריש
.הבזכאו
שיו
רשא
קושחת
רודחל
לא
יקמע
עדמה
ינכטה
יוליגו
תודוס
אל-הדלותה
ךרטצת
שפחל
,הברה יכ
םלוכ
םייולג
םיעודיו
.ךינפל
דחי
םע
םיאיצממ
םילגמו
דרת
םינפלו־ינפל
לש
המכח
,הכאלמו
לש
תויורשפא
ורעוש־אל
לשו
םישודיח
.םיעיתפמ
םגו
םמלוע
ןטקה
רוהטהו
לש
םיללוע
תוקוניתו
ףשחיי
דגנ
ךיניע לכב
ותמות
.ותעפיו
עשעתשה
םע
םידלי
ת ר ע צ ה ו
םג
.התא חק לבח
םהיקחשימב
תייהו-םהילולעתבו
דחאכ
:םהמ
זילע
,להוצו
ןנער
.םימתו
עמש
תוישעמ־ירופיסל
לע
םיכאלמ
,םיפשכמו
םיכלמ
,םירוביגו
תואלפ
תנמאהו-תודוסו
םהל לכב
.ךבבל
דועו תחא
רפסא ,ךל
.ידמחמ םא הנימ ךל
לרוגה
אצמיהל
ןיב
־ינומה
םעה
,םיגהנומה
ןיב
םילעפנה
;םירורגהו
םא
תמלח םעפ
תויהל
טילש
אה-גיהנמו
ךל
תונמדזה
.הבוט העצ
ןואגב
זועבו
תדמעו
שארב
ןיאב
עירפמ
ןיאבו
ןטש לע ךרד
.ךתלודג
הפ
לכות
תויהל התא
,גיהנמה
ןלעפה
ןקחשהו
.ישארה
עודמ ?אל לכה
.רשפא םוש רבד אל
רצביי
.ךממ םוש
ןואג
םלועבש אל לכוי
גישהל המ
גישתש התא
.ןאכ
אנ־רות
:ךביבסמ
רדח
.תובטצא־בר
תובטצאהו
תואלמ
םירפס
,תובברל
םיזמורה
ךילא ןחב
,םתחקל
,םארקל
ףדפדל
.םהב ,יוה הזיא
רצוא־תיב
לודג
,אוה ילב
םירצמ
,לודג
,םידי־בחרו
אלל
לובג
.םידי־בחר
לכהו
ןכומ
ןמוזמו
ךליבשב
םא קר
שמתשת וב
.ךתאנהל
,בש
,ידידי
.ארקו
ל כ ו-א רק
ךייוואמ
ונתינ ךל
.רתלאל
לא
דומעת
ץוחמ
.הירפסל
סנכיה
.המינפ
חתפמה
ךרשאל
ךדיב
.אוה חתפ
ל כ ו - ר פ ס
,תומלועה
,םינמזה
תועידיה
תומולחהו
ךלש
םה
. . .