Page 204 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

הירפסה
חאט
לאינד
יקסרפ
לכב תע
לכבו
העש
רשאכ
ךחור הרס וא
רשאכ ןנרי
,ךבל
רשאכ
ךלת
תינרודק
וא
רשאכ
םירת תא
ךשאר
תחא-ןואגב
.איה םא שי ךל
.בט ומ -יא נפ
םגו םא ןיא ךל
ץמאתה-יאנפ
"לוזג״ו
טעמ
.ךנמומ םא
הכ םאו הכ
יתצע ךל
:הנומא רוס לא
הירפסה
.תירוביצה
ינא
ךחיטבמ
:הנמאנ
אל
,טרחתת אל
.םחנית
הברדא
:הברדאו
קיזחת
יל
.הבוט יכ
הירפסב
אצמת תא
רשא
הוואת
,ךשפנ
תא
רשא
גורעי
.ךחור
ףכאיה
ךילע
הווהה םע
ןומה
?ויעגפ
ךופהיה
ןמוה
רוכאה
ףרוע
?ךילא הנה ,ךל
,אחא סונמ
.ןמאנ
בש לא
ןחלושה
תננובתהו
רבעב
־קוחר
קוחר המכ
.ץופחתש
ךנוימדב
היחת םע
םדא־ינב
םינומדק
,םייאלפו
םימכח
,םירוביגו
תכלהו
םכש
דחא םע
ילודג
םע םעו
תישארב
.הירוטסיהה
םאו
לכות -הבאת
קמעתהל
ךותב
דיתעה
,אובל תא
רשא
הרקי
תירחאב
.םימיה
יניעב
ךחור
הוחת תא לכ
תודומחה
,תורקיהו
תונופצה
ןימל
ישונאה
דועב
ןדיע
.םינדיעו
ילואו
שי תא
,ךשפנ
,יריקי
עוסנל
שומלו
ךתבש־םוקממ
?האלהו
הנה
לכ
םלועה
.ךינפל אצ
םיקחרמל
דעו
תוצק
לבת
קיחרת
.דודנ
םש
הארת
ךיא םייח
םימע
םיטבשו
םינוש
םינושמו
רודב
.הזה םאו
ךניא
קפתסמ
ילובגב
הש ע -ץראה ־רודכ
ךל
םיפנכ
תסטו
דע
.םיקחש־ימורמ
רקב
רקבת
ךנוצרכ
תא
יבחר
חטשה לע ינפ
חריה
,רקה שיאו
אל
ההכי
ךב
םג םא
ףחרת
לעמ
שמשה
.תטהולה
םוקיה
םלוכ-ףוםךיאה ו
םיכחמ
ךאובל
תועורזב
.תוחותפ
הסינכה
.תישפח
,םאו
,הלילח
ךבל עדי
וגור
תשקיבו
טקש־תניפ
הוונו
םוק-ןנאש
תכלהו
לא
רפכה
תגנעתהו
לע
רדה
עבטה לעו
תכרב
,םיהלא
הכופשה
לע לכ רה
.איגו
םש
עגרית
ךלמעמ תחנו
ךפעומ
תבשו
.ךנתיאל
היהו
יכ
ףודרת
ירחא םייח
םיעזעזמ
תארקו-ם ירגמ ו
רפסמךיאל
לע
םישנא
םינקתפרה
,תוילילע־יטוהלו
תונכס־יאמצ
לכמ גוס
לכמו
.ןימ
םימעפל
וכרי
ךיתושגר
הגגומתהו
ךתמשנ
א ל -ך ב ר ק ב
ורסחי
ךל
תוגוז
םיריעצ
תוריעצו
םיבהא־יפוטש
לע
ןומה
,םהיתוערואמ
םהיכוסכס
— הע —