Page 205 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

סלרא׳צ
,ןהכ ר״ד
שרוכ
רלדא
דועו
המכ
םש־ישנא
.היפלדאליפב
המכ ןמ
םיבתכמה
הלאה
םיווהמ
רמוח
ןושאר
ירבדל
ונימי
ץראב .וז
שוכרב
׳גילוקה
םיאצמנ
ףםוא״
טפושה
,״רגרבצלוז
ליכמה
ובורב
תוחול
בתכב
תודתיה
תומתוחו
,םיירושא
ףסוא״ו
״רזייפש
ליכמה
םימצע
,םייגולואיכרא
םתילגת לש
ר ד ה
םירפא .א
,רזייפש
ויתוריפחב
רשא השע
הפט״ב
״ארוואג
לצא
.לוסאמ
תוריפחה
ועצוב
םעויסב
םחוקיפבו
לש
׳גילוקה
ןואיזומהו
הטיסרבינואל
.תינאווליסנפה
האירקה־רדחב
לש
הירפסה
אצמי
רקבמה
דימת
ךרעב 150
םינותע
םיפסאמו
םישדקומה
,לארשי־תמכחל
תופש
,תוימש עדמ
ך״נתה ׳וגו ,׳וגו
ץוח
,תע־יבתכמ
םינדה
תולאשב
.םויה
תואצוהה
וללה דחי םע
תורפסה
תינותעה
הנשיה
הלולכה
תונוראב
הירפסה
םה
רוקמ
בזכא־אל
,םירקוחל
םירחושה
תא
הללכמה
.תאזה
הירפסה
הדעונ
הרקיעב
םידמלתמל
.םירוסיפורפלו
ךא םג
םיארוק
ןמ
ץוחה
םייוצר
ירהו םה
םילבקמ לכ
שורדה
.םתדובעל
אל תחא
שמשת
הירפסה
ןיעמ
ןיעידומ־תכשל
המכל
המכו
תולאש
לארשי־תמכחב
םירקחמבו
,םייתורפס
תולאש
תואבה
הילא
בתכב
.ןופיליטבו
ה י פ א ר ג ו י ל ב י ב
דבלמ
םיגולאטאקה
םירכזנה
םינפב
:רמאמה
The Dropsie College Registers 1905-1942.
Dropsie College Library, by Dr. Joseph Reider in the Bulletin
of the Special Libraries Council etc. Vol. 9, No. 2. Nov. 1942.
ד ° ר
יב צ
:ןה כ
רעשידיא
שזדעלאק
ץא
.עיפלעדאליפ
״סטרעװראפ,
יאמ
9, 1943 .
— דע —