Page 206 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

הירפסה
תכלוה
הלדגו
עובשמ
,עובשל
םויכו
הזה ףוס(
תנש
םידומילה
1944 )
הליכמ
יפ ל -ה ירפ ס ה
ןובשחהוךידה
ןורחאה לש
-ןרפ ס ה
51,352
.םיכרכ
רבד
ןיינעמ
תירפסב
״יםפורד*
,אוה
דבלמש
תקולח
םירפסה
,םהיתועוצקמל
יפל
םהיתוקלחמ
תוכורעה
תורודסהו
םהיתונוראב
םהיתומוקמב
םידחוימה
םשל ךכ
יתשב
תומוקה
ןינבבש
ףתרמ(
ןינבה
קלחו
ןמ
המוקה
,)הנושארה
ירה
םיאצמנ
ןאכ
יכרכ
םירפס
םהיתועוצקמל
םירדחב
םינושה לש
.ןינבה
דומילה־רדחב
לש
,הירוטסיה
ירפס-,לשמל
;הירוטסיה
תורפס
דומ ילה ־רדחב-ת ינבר
לש
עוצקמה הזה
אצויכו
.הזב
וליפא
ודרשמ לש
אישנה
ביהרמ תא ןיע
רקבמה
םירפסב
םיאלממה
תא
,םיפדמה
תונוראה
תובטצאהו
ןמ
דסמה דעו
.תוחפטה
לכו
תיבה
ולוכ
השוע
םשור לש
הירפס
תיקנע
הכורע
בוטב םעט
,תעדו
הלוכו
תרמוא
.דובכ
רדחב
האירקה
המוקבש
הנושארה
,לאמשמ(
דצמ
בוחר
)קרוי
םיאצמנ
ירפס
,שומישה
ןוגכ
תוידיפולקיצניא
,תונוש
םינולמ ,'וגו
-וד י־ל ע ו
ודרשמ לש
ןרפסה
׳פורפ ףסוי
,רד ייר
דרשמ
רישע
תונשרפב
.ארקמה
תירפסב
״יספורד״
םיאצמנ
הברה
םירפס לע
םיאשונ
םייכ״נת
תונשרפו
,ארקמה
תורפסה
,תינברה
תורפס
תירצונ
ירבדו
ימי
תובא
,היסנכה
תופש
תוימש
,ןהיתויורפסו
ירבד ימי
,לארשי
תד
.הנומאו
,רולקלופ
תונמא
תורפסו
הפי
לש
חרזמה
,בורקה
תונומא
תותדו
לש
חרזמה
םיאשונהו
םיבורקה
.ול ומכ ןכ אל
ורסחי
הירפסב
םירפס
לע
םיאשונ
םינוש
,םירחא לע
תורפס
הירוטסיהו
תיפוריא
תופשב
-תונוש
םתשורי
לש
טפושה
,רגרבצלוז
,ל״נכ
ללוחמו
׳גילוקה
השמ
ןר ה א
ד ור פ .יס הזמ
ןורחאה
ראשנ
רפסמ
לודג לש
ירפס קוח
ותירפסמ
,הלודגה
ותויהב
ןידךר וע
םםרופמ
ותעשב
.היפלדאליפב
תירפסב
יספורד
םיאצמנ
ךרעב 450
םיעטק
תירבעב
תיברעבו
ןמ
הזינג״ה לש
״ריהק
הלא(
ומשרנ
גולאטאקב
טרופמה
לש
ר״דה ךב ןויצ
:רפלאה
-
Descriptive Catalogue of Genizah Fragments in Phila
1924
237
( .
delphia. Philadelphia
דיײבתכ
,תירבעב
,תיברע
,תישוכ
,תינורמוש
,תיטפג
,תיסרפ
,תיקרוט
טירקסנס
׳וגו
םב ור-׳וגו
םהיתונתממ
לש
ר״דה
,רלדא
טפושה
,רגרבצלוז
ןו׳ז
קירדרפ
,םיאול ר״ד .א .ש .וו
,ךאבנזור
ומכו
ןכ
םיעטק
םיקיתע לש
םיסוריפאפה
תיטפגב
;תיטומידבו
30
תולובאנוקניא
(20
תירבעב
םע 10
תינוויב
;)תיניטאלבו
263
םירפס
יסופדמ
האמה 16
דועו
המכ
םירבד
.תואיצמ־ירקי
םיאצמנ
םג ןכ
הירפסב
תרמשמל
םיכחמו
:םהילאוגל
יפסא
םיבתכה
םיבתכמהו
םייטרפה
לש יבר
קחצי
,רסיל יבר
יתבש
,םיארומ
טפושה
,רגרבצלוז
— גע —