Page 207 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םיעטק ןמ
הזינג״ה לש
,״ריהאק
ץוח ןמ
םיסוריפאפ
םידחא
בתכב
תיטפג
תיטומידו
בתכ(
טוידה
,)םירצמב
רשא שכר ול
ויעסמב
חרזמב
.בורקה
תנשב 1913
השכר הל
הירפסה תא
ףסואה לש יבר
קחצי
,רסיל
ליכהש
2,400
םיכרכ
תמכחב
לארשי
תירבעב
.זעלבו
ותירפס
תיטרפה לש יבר
קחצי
רסיל
םנמא
הלחנוה
הליחת
םידינומיימ״ל
-״׳גילוק
ןוכמה לע םש
ם״במרה
.היפלדאליפב
םלוא
ליאוה
ןוכמהו
הזה לדח
,םייקתהל
וטילחה
ויחקפמ
רוסמל תא
םירפסה
,הלאה
רשא ןיא
שרוד
,םהל
םוקמל
וגהיש
.םהב
ןפואבו
הז
ועיגה
םירפסה
תירפסל
.יספורד
תנשב 1915
ףסוותנ
הירפסל
םירפסה־ףסוא
ירבעה לש ר״ד
עשוהי
.י ןהכ
.רומיטלאבמ
ףסוא הז
ליכה
םנמא
ותומכב קר 447
,םיספט
םלוא
םירפסה ויה
םלוכ
םירחבנ
.תואיצמ־ירקיו
תחפשמ
חונמה ר״ד ןהכ הנתנ
תא
ףסואה
תירפסל
.יספורד
ןיינעמ
,רבדה יכ
ר״דה
שרוכ
רלדא
ותורחבב
רדס
םיגולאטאק
יפסאל
םירפסה לש יבר
ר״דורסיל
אלה(ןהכ
םה
גולאטאקה
לש
תירפס
,רסיל
היפלדאליפ
1883 ,
גולאטאקהו
לש
הירפסה
תירבעה
ר״דל
,ןהכ
רומיטלאב
1887 )
וליאכ
,אבינ
יכ ףוס
םירפסה
וללה
רובעל
ונינקל לש
,דסומה וב
דומעי
.שארב
רובעכ דוע םינש
,תודחא
תנשב 1923 ,
הרשעתנ
הירפסה
ףסואב ־בר
ךרע לש
םירפס
ת יב ר ע ב
,התורפסו
450
םיכרכ
,רפסמב
ויהש
םיכייש
ר ד ל
דראודא
,רזאלג
עסונה
עודיה
תנידמב
ברע
.תימורדה
התואבו
,הנש
רחאל
ותריטפ לש
טפושה
,רגרבצלוז
רבע
התושרל
לש
,הירפסה
קלח ןוגה דאמ
ותירפסמ
.תיטרפה
הירפס וז
התיה תחא ןמ
תולודגה ןמו
תומסרופמה
רתויב
היפלדאליפב
הליכהו
ךרעב
7,000
םיכרכ
,הירוטסיהב
,תורפסב
תורפסבו
תיכוניח
דומיל־ירפסו
.הקידותימו
םע
ותריטפ לש ר״ד יבצ .ה
,רטלאמ דחא ןמ
םידמולמה
םיקהבומה
םירוסיפורפהו
לש
׳גילוקה
,הזה
השכר הל
הירפסה
ףלאכ
וירפסמ
םיאשונב
,םייפוסיליפ
דוחיבו
היפוסיליפב
לש ימי
םיניבה
ירפסו
רסומ
.תודימו
ךומס
התואל הנוע
הליכה רבכ
תירפס
יספורד
ךרעב
28,000
םירפס דועו
המוק תחא
ןינבב
׳גילוקה
התצקוה
תונוראל
,םירפסה
דבלמ
.ףתרמה
זא־ינמ
הברתה
רפסמ
םירפסה
בגא
תוינק
םירפס יפל
ךרוצ
העשה
יפלו
תשירד
םידימלתה
םירוסיפורפהו
לגרל
םהיתודובע
,תוירקחמה
תוינק
ושענש
ןובשחב
.הנבהבו
דוע
רוקמ
ןיינעמ
תפסוהל
םירפסה
הירפסבש וז
ושמשי
םירפסה
םיחלשנה
תרוקבל
לא
תכרעמ
שיאושזד״
ילרטראווק
,״ויוויר
םתכירעב
לש
׳פורפ
ם ה ר ב א
,ןא מ ו ינ
דיגנ
הללכמה
רוסיפורפו
הירוטסיהל
,״יספורד״ב
׳פורפו
ר וא ינש
ןמ ל ז
,ן יל ט י יצ
שאר
הקלחמה
תורפסל
תינבר
.הללכמבש
— בע —