Page 208 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

הירפסה
ןוכמב
יספורד״
״׳גילוק
תאמ
םחנמ .ג ןלג
הירפסה
די־לעש
ןוכמה
יספורד״
,״׳גילוק
התויהב קלח
דרפנײתלב
ןמ
׳גילוקה
אוהשכ
,ומצעל
הנומ תא
התישאר
םוימ
חתפיה
ותוא
דסומה
םידומילל״
םיירבעה
המודכו
,״םהל לע םש
הללוחמ
השמ
ןר ה א
ד ור פ ,יס
.היפלדאליפמ
התוא
הירפס
החתפנ
,תימשר
ומכ
ןוכמה
,ומצעב תעב
דסוויה
׳גילוקה לע םש
,יספורד
ויתסב תנש 1909 .
תישאר
הירפסה
םנמא
התיה
:רעצמ איה
הליכה קר
ךרעב
םיפלא
םידחא
םיכרכ
תופשב
תוימש
הנתמ-ןהיתיורפםבו
הדחוימ תאמ
הירפסה
תיטרפה לש
ר״דה
)שרוכ(סחניפ
,רלדא
אישנה
ןושארה לש
׳גילוקה
.הזה
ינפמו
יספורד״ש
״׳גילוק היה זא
ןוכמ ילב
,תיב
םירועשהו
ויה
םידמלנ
תיבב
ץרג״ה
די־לע-״׳גילוק
תסנכה־תיב
הוקמ״
,״לארשי
תובוחרב
דורב
וס נכ וה -קרויו
םירפסה
,וללה
ושמישש
התלחתה
לש
,הירפסה
ותואב
.ןינבה
םלוא
רחאל
חתפנש
ןינבה
,שדחה
הנבנש
דחוימב םשל
יספורד״
-״׳גילוק
תונכשב
םע ץרג״
״׳גילוק
הוקמ״ו
החתפנ-״לארשי
תימשר
םג
הירפסה
לש
,״יספורד״
הליכהש
תשמחכ
םיפלא
םיכרכ
לע
םיאשונ
,ם״ייכנת
תורפס
,תונבר
תופש
,תוימש
ירבד ימי
,לארשי
םגו
ףסוא אל
לודג לש
די־יבתכ
,םיינחרזמ
םגו
םימצע
םייגולואיכרא
-
ותנתמ לש
טפושה
ר יא מ
.ר ג ר ב צ ל ו ז
םירפסה
,וללה
דיה־יבתכ
םימצעהו
םייגולואיכראה
ומשוה
,לזרב־תונוראב
םינגומ
ינפב
,הפירש
םייושע
םתנוכתמכ
לש
,תונוראה
םיאצמנה
תירפסב
,סרגנוקה
ןוטגנישאווב
.הריבה
ןמו תעה
איהה דעו םויה
הבחרתה
הירפסה
.הרשעתהו
דבלמ
םירפסה
םיברה
,םינושהו
םינקנה לכב הנש הנשו
ידי־לע
ןרפסה
,ישארה
ר״ד י ו ם ף ר י י ד ,ר
דמועה לע
רמשמה
שוכרל
הירפסל
לכ
רפס שדח -
דוע
ונתינ
הלחנל
הברה
םיפסא
םייטרפ
הירפסל
םגו
תונתמ
.םידיחי
ןושארה
,הרובחב
ליחנהש
רפסמ ןוגה לש
םירפס היה
טפושה
רגרבצלוז
.ל״נה
בידנה
אוהה
רסמ
התושרל
לש
תירפס
,יספורד
דבלמ
דיה־יבתכ
,םירכזנה
םג
תוחול
תודתיה־בתכב
לש לבב
,רושאו
םירשעו
תולובאנוקיא
.תוירבע
ףא
ר ד ה
שרוכ
רלדא
רסמ
,הירפסל
דבלמ
םירפסה
םיסרטנוקהו
םינושה
רבכש
,ורכזנ
דוע
הברה
די־יבתכ
,םיינחרזמ
םגו
— אע —