Page 209 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

.תיב־ילכ
הליחת אוה חנאנ
רצימו
.המךמז
,ךכ־רחאו
רחא
תשקב
הליחמה
םהמ
ףוריצבו
וזיא
תוחנא
,תולק אוה
םקיתעמ
.תיווזךרקל
ףוסבלו
אוה
רצבמ םהל
םוקמ
ףתרמב וא
.הילעב םשו
םירפסה
םיירבעה
םיבכוש
הבצעמל
םימי
םינשו
- דע םהש
םירבוע
השוריב
.םידכנל
,םידכנהו
םניאש
םיעדוי
תא
״סוחי״
םירפסה
םילבה
,הלאה
םיארוק
םתיבל
תא
לכורה וא
רטוטרמסה
םינתונו
ול ילב םוש
בלה־סוסיה
קופקפו
־לכ
אוהש תא
םירטפנו-םירפסה
.םהמ
תונויזח
םיער
הלאכ
םייוצמ
דוחיב
,וננמזב םהו
םישעמ לכב ,םוי
רשא
לכ דחא
ונתאמ האר
.ויניעב
אל תחא אלו
םיתש
םיאיצומ
םירוהה
םינדמלה
םיליכשמהו
םיירבעה
תוחנא םגו
תועמד
םפיעהב
ןיע לע
םהירפס
םיירבעה
םשפנ־ידמחמ
םרכזבו
תא
םתירחא
.הרמה
םעטמו
,הז
ןוויכ
םישיגרמש
תובאה
״םתונדמל.ב
לש
,םהינב דימ םה
םיקסופ
תונקל
םירפס
:םיירבע
םניא
םיצור
ריאשהל
םימותי״
״םייח
הסמעמו
לע
.םהינב
שיה
בואכמ
יבואכמכ
?םידוהיה
ורייוציה
תונויזח
םיביצעמ
הלאכ
לצא
םישרוי
ינב
המוא
?תרחא יכו
רשפא
ירפסש
ריפסקש
ןורייבו
ויהי
הסמעמל
םישרויל
?םיילגנא
וא
ירפס הטיג
רלישו
םישרויל
?םיינמרג
יתמ
הכזי
ידוהיה
תויחל לככ
םימעה םייח
םיניקת
,םיילאמרונו
.רתיהו
ותפש םג תפש
?ויצלח־יאצוי
זא אובי
ץק םג
הרצל לש
תשורי״
םירפס
.״םיירבע
. .