Page 210 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תשורי
םירפס
םירבע
תאמ
.ש .י
דלפנייש
ןכא
םיאלפנ
המה
יבואכמ
ידוהיה
ויתורצו
םלועב דע
רשא
המדנ
,ונל יכ
החגשהה
תבשוי
דימת לע
םיינבאה
האיצממו
תשדחמו
םירוסי
,םיעגפו
רשא םה
םידחוימ קר
ידוהיל
,ודבל
רשאו
ןיא םוש ןב
המוא
תרחא
לוכי
שיגרהל
לובסלו
הלאמ ףא
.והשמב
תחא
תוברמ איה תרצ
לבס״
.״השוריה
ןיא
יתנווכ
לבסל
השוריה
לש
,םיארקה
,הלילח אלא
אקווד הזל לש
םידוהיה
,״םישורפ״ה
:רמולכ
הרצל לש
תשורי
םירפס
םירבע
ונרודב ,הז
דוחיבו
.הקירמאב
ונרודב הז
וברתנ
יכרצ
םייחה
,דאמ לכו המ
היהש
םינפל
תניחבב
״תורתומ״
דוביאו
השענ-ןוממ
התע
םינינעל
,םייחרכה
םיכירצה
,תומכחתה
תוצירח
,תואיקבו
ידכ
.םגישהל
ונרודב ,הז ינא
,רמוא באה
בייח
ליחתהל
גואדלו
תילכתל
וינב רבכ
,םתודלימ
םדמלל
ןושל
,הנידמה
רחסמ וא
,תונמוא ידכ
םרישכהל
םניכהלו
תמחלמל
.םייחה
ךכיפל וננה
,םיאור
וליפאש
םירוהה
םיקודאה
רתויב וא
םיימואלה
,רתויב
םמצעבש
ורסמ תא
םשפנ
לע
הרותה
,הלכשההו
םבור םניא
םילוכי
דוע
שידקהל
תא
םהינב
תוברתל
.תירבעה
יכ
דבלמ המ
םידומילהש
הלאה אל
דימת
רשפא
םתושעל
םודרק״
רופחל ,״וב ירה םה
םישרוד
הדיקש
דומילו
ךשמב
םימי
םינשו
השקו
םתונקל
ןוזפיח־ירועישב
לש וזיא
תועש
.עובשב
ןובאדלו
,ונבל
ונארי
,ןויסנה יכ בור ינב
םיליכשמה
וא ינב
םידרחה
םיינרותה
םיידומלתהו
וננמזב םניא
״םיחמומ״
םינעדיו
םילודג
םידומילב
.םיירבעה
ןכל
ירפס
םהיתובא
םנה
םהינפל
םימותח
.םימותסו
יואו םהל
,םינבל
ולפנש םהל
השוריב
ירפס״ תיב
.״אבא זא םנה
םיאב
הכובמב
הרצבו
:הלודג
שמתשהל
םירפסב
םניא
,םילוכי
םרכמלו
לכורל
תובחס־ייולבב
םניא
.םיזיעמ
םיעדוי
םה
םינבה המכ
םישודק
םיביבחו
ויה
םירפסה
הלאה
לע
,םהיתובא
וצמיקש
םימעפל
םהיתואצוהמ
תויחרכהה
ונקו םהל
רפס
רחא
ד ע - ר פ ס
וכזש
אלמל
ןורא״
״שדוק דחא וא םינש
םירפסב
םיירבע
.הלא
הככו
םישענ
םירפסה
וללה
הסמעמךבאל
״תחלשמ״ו
,ןבל
ירהש םה
םיספות
ותיבב
םוקמ
שורדה
םיצפחל
ם ירפסל-ם ירח א
םיילגנא וא
םתסל
— טס —