Page 211 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

רפס״
קלח-״רהוזה
׳א 'בו תאמ ברה
ןבואר
.תוילגרמ
םירואב
תואוושהו
םע
ירמאמ
.ל״זח
ירש״
״האמה - ׳ג
םיקלח תאמ ברה .י .ל
ןהכה
,ןאמשיפ
תונורכז
תומישרו
תרוקבהש
הרמג
םהילע תא
.ללהה
תורוקמ״
תודלותל
״ךוניחה ׳ד
םיקלח תאמ
׳פורפ .ש
.ףסא
יבתכ״ ברה ׳ר
לאומש
״רבוליהומ
םע
אובמ
תורעהו
תאמ ברה .י .ל
ןהכה
.ןאמשיפ
תנשב
ד״שת
ו ע י פ ו ה
ם י ר פ ס ה
: ה ל א ה
)א יזנג״
.״םדק
ףסאמ
תפוקתל
םינואגה
תכירעב ר״ד .ב .מ
,ןיול ךרכ
.ישש
םידעומ״
.״הכלהב
תאמ ברה .ש .י
.ןיווז
רותפכ״
.״חרפו
תאמ
רקוחה
ילארשיה־ץרא
ןושארה ׳ר
ירותשא
,יחרפה םע
שוריפ
יחרפ״ ״ןויצ
ברהל
.אלרפ
ילהאב״
.״הרות
ימיב
,המחלמה
ךירדמ
.יפארגואילביב
טפושה״
.״טפשמהו
תאמ ברה .ב .צ
.לאיזוע
.״הלבקה״
תאמ ׳ר
ןרהא
סוקראמ
ונורכז
.הכרבל
אשמ״
״יולה
םישודיח(
.)הכלהב
תאמ ברה .ש .א
יקסני׳צרד
ונורכז
.הכרבל
תרותמ״
ןושלה
הרישהו
ימיב
.״םיניבה תאמ
הימחנ
.ינולא
יצוצינ״
.״תורוא תאמ ברה .א .י
.יקסנאלסאז
.״בקעי־הדש״
תאמ
הימחנ
.חונימע
)אי ׳ר״
לאיחי
לכימ
.״סניפ תאמ
הלואג
.הדוהי־תב
)בי
ברה״ ר״ד .נ .צ
.״לבונ
תאמ ר״ד
והיעשי
.גרבספלוו
)גי
.״הנבי״ תאמ השמ
הנורק
הדוהיו
.ץיבוקשרה
דבלמ הלא
םירפסה
ועיפוהש
תיצחמב
הנושארה
לש תנש
ד״שת
םיאצמנ
סופדב
םידמועו
עיפוהל
בורקב
המישר
לש 15
םירפס דועו 29
םירפס
ורסמיי
סופדל
.בורקב
הלאמ
תומישרה
ינא
םשור
םידחא
םירפסהמ
רתויה
,םיבושח
הלאו
:םה
תורגא״
.״ם״במרה
םע
אובמ
תורעהו
תאמ
׳פורפ
.טנב
)ב לכ״
יבתכ
.״ם״במרה
האצוה
תיעדמ לש 50
,םיכרכ
תדובעש
הנכהה
הספדההו
ךשמית 5
.םינש
יבתכ״ ׳ר
שריה־יבצ
.״רשילאק
םירע״
תוהמאו
.״לארשיב
תודלות
תוליהקה
,תוידוהיה
וברחנש
.וסרהנו
תופתתשהב
רבח
םירקוח
.םירפוסו
תובושת״
ם״רהמ
.״גרבנטורמ
רקחל״
תודימ
.״הכלהה
ג״ח תאמ ברה .א .מ
.לאימע
אובמ״
.״הנשמל
תאמ
״פורפ .ח
.קבלא
אידפולקיצנא״
תיפרגופוט־תירוטסיה
לש ץרא
.״לארשי
תאמ
היעשי
.סרפ
יבתכ״ ברה
.״יעלקלא
םע
אובמ
תורעהו
תאמ
קחצי
.לפרוו
תיעב״
היגולוכיספה
.״תודהיב
תאמ ר״ד .מ .ז
.הלוס
— חס —