Page 214 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

םנמאו
רפסה
ירבעה היה
תובברל
םידוהי
חכ
יתוברת
,ריבכ חכ
דדועמ
.םמורמו
,רפסה
וסינכהש
ךותל
,םתיב
ריאה םהל תא
תכשח
םהייח
םיירמוחה
קיתמהו
םהל תא
תורירמ
.םתולג
לכב
הליל
וטלמנ
הלא ןמ
תואיצמה
הרעוכמה
לש
ןואריד
ןודזו
לא תניפ
,םהירפס
םשו
ורהיט תא
םשפנ
וביחרהו
תא
םתעד
תומלועב
םלוכש בוט
.יפויו
םאו
ועיגי
,םימי
ונחנאו
הווקת םהש אל
םיקוחר
,ונתאמ
ידירשו
ןברוחה
םויאה ונבי בוש
םתיב
םדמעמו
ילכלכה
תרזעב
וניחא
םיבידנה
,הקירמאב
ימ
גאדי
התואל
הניפה
העונצה
הרוהטהו
לש
רפסה
ירבעה
תיבב
?לארשי
ונרבד לע
ה יר פ ס ה
,ת יט ר פ ה
התיהש
תטשקמ תא
תיבה
,ירבעה
רותב םרוג
ינחור
ןושאר
.הלעמב
ךא ןיא
לזלזל םג
תובישחב
ת ו י ר פ ס ה
ת ו י ר ו ב יצ ה
תוללוהמה
תמרהל
ןרק
הרות
,המכחו
דוחיבו
ןכרעב ברה
ימכחל
לארשי
.וירפוסו
רצה םרה אלו
למח לע לכ
תודומח
תורצוא
םירפסה
לש
ןושארטש
,הנליוובש לש
תוליהק
השראוו
,בובלו
אלו
התיה
טעמכ
הליהק
הבושח
הפוריאב
תיחרזמה
אלש
התיה הב
הירפס
תלעב
יפלא
.םירפס
ימו הנמי
תא
תוירפסה
תוניוצמה
לש
תוליהק
הינמרג
תולודגה
,ןילרבכ
,יולסרב
,טרופקנארפ
גרובמאה
?ןהימודו
ןלוכ ולע לע
דקומה
תמחמ
.קיצמה
םאה שי
הדובע
רתוי
תממורמ תא
חורה
תקזחמו
הכרב
רשאמ
לעפמ
הז לש
תמקה
תוסירה
רפסה לש םע
?רפסה
,ינחטבומ
יכ םא
ת צ ע ומ ״
ר פ ס ה
״ יר ב ע ה
הקירמאבש
עקתת
המצע
רבדל
לודגה
,הזה
עצבת
רבד
תבוטל
,תודהיה
תראפתש
תירוטסיה
ונממ
.והשועל
רבדהו
ךירצ
תוצמאתה
הלודג
הנכהו
הבר
דועב
דעומ
דוביעו
תינכת
.הפיקמ אל
,הנופא יכ
ףסכה
הרטמל
וז
אצמיה
אצמי
תרזעב
תודסומ
הקדצה
,תוברתהו
ונעייש
בל־ץפחב
ףתתשהל
לעפמב
.הזכ ךא ןינק
םירפס
ודבל
אל
,קיפסי
יכ
הטעמ איה
תומכ
םירפסה
רשפאש
שוכרל
קושב
םירפסה
הקירמאב
םגו
.לארשי־ץראב
הצוחנ
דבלמ
תשיכר
םירפס
ףסכב םג
תדובע
ףסוא
םירפס תאמ
,תודסומ
,רואל־מיאיצומ
םירבחמ
,םידיחיו
ובדניש
םהירפסמ
הרטמל
הבגשנ
.וז שיו
םירפס
רשפא־יאש
היהי
םגישהל
לכב
םיכרדה
הלאה
תומכב
,הצוחנה
ומכ
ירפס
,ל״מור
ך״נת
דומלתו
אצויכו
,םהב
ץוחנו
היהי
םסיפדהל
שדחמ
םיספטב
םיבר
דוחיב םשל
םתרבעה
.הפוריאל
דחא
םידיקפתה
םידבכנה
לש
לעפמה הזה היהי
םג
ןיכהל
םופדדוונוכמ
תוירבע
ןריבעהלו
תונמדזהב
הנושאר
,הפוריאל
ןעמל
םיקה בוש
סופד־יתב
םיירבע
יזכרמב
.תודהיה
הנה״ םימי
םיאב םואנ
׳ה
,םיקלא
יתחלשהו
בער
,ץראב אל בער
םחלל אלו אמצ
,םימל יכ םא
עומשל תא רבד
.״׳ה
— הס —