Page 215 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ועדי
ותיח
,ףרט
יבירחמ
תליהק
בובל
םמעזב
,רוראה לע
תולוגס
יפויה
,רהוטהו
ונניקש בלב
ידוהי
טושפ ?הזכ
:ינרכוזו
יתויהב ריצ
םייסל
ינלופה
יתרחבנ
רבחל
תדעוו
םייסה
ןינבל
תוסרהנה
בקע
המחלמה
תימלועה
.הנושארה
ןעמל
ריכה תא
םיאנתה
לע
,םוקמה
ונרייס תא
תוזוחמה
.םיעגפנה
םעפ
ונסנכנ
הרייעב
הנטק
תונחל
תידוהי
,תיסופט
הקיזחהש
הרוחס לש
םיראלוד
.םידחא
דוגינב
תוינעל
תלוונמה
הציצהש לכמ הניפ
טלבתה
ושאר
האנה לש
ינוונחה לעב
תרדה ןקז
םיניעו
תופי
תוקיפמ
תוליצא
.המכחו
ירחא
החיש
הרצק
יתשגרה ,וב
ארקש הנשו
.הברה
ונתאצב ויה
םינומ
יתוא
תחלשמה־ירבח
םירצונה
:רומאל
אלה״ לכב
תונמדזה
ללהת תא
תוברת
ינומה
,םידוהיה
האר המ
הארונ
איה
תורעב
ינרגת
,תורייעה
םניאש
םידיפקמ
וליפא לע
תויקנ
.״תיביטימירפ
יתרמש תא
הנולתה דע תע ברע
רוגסב
,תויונחה
זאו
יתעצה
יתיוול־ינבל
םיינלופה
רקבל םג
םיתבב
םייטרפ
םידחא לש
ידוהי
.םוקמה
םיתסנכה
ותרידל
לש
ותוא
,ינוונחה
התיהש
תאצמנ
־לע
די
.תונחה
רשאכו
יתרעש ןכ
.היה
ונאצמ תא לעב
תונחה בשוי
ותיבב
דמולו
ארמג
ןוגינב
בוצעה
םיסקמהו
.לבוקמה
םיחרואה
ואתשה ול
:והולאשו
המ״
?״ךישעמ
תוונעב ןח םנע
:ןקזה לכ״ םויה םדא
דרטנ
ומלועמ
תמחמ לוע
הסנרפה
ןיאו
יאנפ
וליפא
טיבהל
,רפסב
הנפשכו
םוי
םיררחתשמו
םינייעמ טעמ
.״רפסב
ךא״ המ ןתי המו
ףיסוי
ךל
דומילה
,״הזה
ופיסוה
,הומתל
אלה״ ךניא בר ןיאו ךל לכ
ךרוצ
״?הזב
ןקזה
ריבסה
:םהל
אלה״
,וניבת
,ינודא
םירעב
תולודגה
םיכלוה
תוארטאיתל
תואסקרקלו
םיענהל
תא
,ןמזה ונאו והז
ונגונעת
ידיחיה
דומלל
.״ונירפסב
תאו
יתשלוח ינא
.ריכזמ
ותואב עגר
יתשקב
ירבחמ
םירצונה
תבשל
,טעמ
ינאו
יתפרטצנ
ותואל ןקז
ונדמלו
דחי ןמז
.רעצמ המו
אילפהש
דוחיב תא
םיחרואה
,אוה
ךותמש
יטיהר
תיבה
םיטעמה
םילדה
םיבולעהו
ססונתה
םירפםךורא
הפי
שודגו
םירפס
םירבע
רוע־תוכירכב
התוא-,תורדוהמ
תניפ
,םירפסה
התיהש
טעמ־שדקמה
לכב תיב
ידוהי
.ינרות
רשאכ
ונאצי
ןמ
תיבה הזה
יתיאר הנהו חור
תרחא סחיו
רחא
ינומהל
םידוהיה דצמ
םינלופה
.הלאה
ירחא
ונבוש
השראוול
ונרסמ
ןובשחוךיד
ונרויסמ
ינפל
.הדעווה
דחא
םיפתתשמה
,םיירצונה
היהש עודי
ספתנל
תויטנל
,תוימשיטנא
אל היה
לוכי
קפאתהל
רפסלמ
ותואב
דמעמ לע
תודוא
ידוהיה
ינעה לעב
תונחה
הקירה
הירפסהו
,הרישעה
םייסו
ןוהמתל
לכ
:ויריכמ
םישנאל״
הלאכ
יאדכ
רוזעל
לקהלו
םהילעמ תא
תמחלמ
םמויק
.״השקה
התואב העש
יתחכונ
המכ
הלודג
תוכז
רפסה
,ירבעה
וחכבש
ךופהל תא
ביואה
.בהואל
— דס —
י