Page 216 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

ןעמל
רפסה
ירבעה
תיראשל
הפוריא
תאמ
ןועמש
שוברדפ
ימולה
האושה
,הארונה
הרבעש לע
תוליהק
לארשי
תוצראב
,םימדה
אל
ונקפסה דוע
ךירעהל
ומכ תא
םצוע
ןוסאה
ימואלה
רשא
ונאב
ילגרל
תסובת
תודהיה
.תיפוריאה
םרט
ונששואתה
תוהלבמ
תפותה
,תיצאנה ידכ
לכונש
דומעל לע לכ
תויכש
הדמחה לעו לכ
תולוגסה
,תוינחורה
ויהש
תויובח
תודהיב ,וז
התיהש
תעפוש
הרות
המכחו
לכל
.תוצופתה
הנהו
םידמוע
ונא
םיפצמו
חור־רצוקב
,םויל
רשא וב
לכונ
טישוהל
די
תכמות
תדדועמו
וניחאל
,םילבוסה
םויל
רשא וב
םמוקנ
תא
היתוסירה
לש
תודהי
,וז
רבחלו
בוש תא
תיראשה
,האלהנה
תא
םידואה
םילצומה
שאמ
,ןברוחה
רוביצל
ירבע
,ןקותמ
רוצעיש חכ
ךישמהל
תא
תרוסמה
הרדהנה
לש
תודהיה
תירוקמה
.תאזה
תילכתל
וז
ונילע היהי
גואדל אל
קר
ויכרצל
םיירמוחה
דבלב
ססבלו
תא
ומויק
ילכלכה
,יטפשמהו
אוהש
לעפמה
ןושארה
הלעמב
ןמזבו
יפלכ
וניחא
םיצוצרה
,םיאכדנהו
אלא
המוש
ונילע
רוזעל םהל
שדחל
םדקהב
ירשפאה
םהייח
םיינחורה
.םדקכ
דחא
םיכרצה
םיינחורה
ם י י נ ו יח ה
תוליהקל
לארשי
הפוריאב
דימ
ירחא
ןרורחש
לועמ
עשרה היהי
ר פ ס ה
.יר ב ע ה
יכ
ידוהיל
עדוי״
״רפס היה
רפסה
ירבעה
ותמחנ
הלודגה ובו אצמ סונמ
טלפמו
לכמ
רמ
ותולג
תקעו
ושפנ
תניחב
ילול״
ךתרות
יעושעש זא
יתדבא
.״יינעב המ
הלדג
הבהאה
תוקבדהו
לש
ידוהיה
ןיירוא־רב
הפוריאב
רפסל
!ירבעה
םאה ןיבי
ונרוד הז
הקירמאב
ןויזחל
שפנ־ביהרמ
?הז
ירומ
בהלנה יבר
ןועמש
ונורכז
,הכרבל
ינע
אכודמ
ותודמלמש
אל
הקיפסה
ול
וליפא
תקסהל
ורדח
ימיב
ףרוחה
,םירקה ךסח שממ
ומחל
ויפמ
ףריצו
הטורפ
הטורפל
ןעמל תונק ול לכב םעפ
רפס
הכלהב
.רסומבו
המו
המהי
יבל
ירכזב תא
רמוש תיב
תורבקה
.בובלב
יתשגפנ
ותא
םיתעל
תובורק
תיבב
רחסמ
םירפסה
לש
ידידי
רקוחה
ידומלתה
ברה
ןבואר
.תוילגרמ
תא
לכ המ
רכתשהש
ותדובעב
השקה
שידקה
תשיכרל
,םירפס
יכרצלו
ופוג
ריאשה קר םחל רצ
דגבו
.יולב לכ
ותריד
תמצמוצמה
התיה
האלמ
יפדמ
םירפס
םיכרוכמ
,רדה
לכלו
רפס היה ול סחי
ישפנ
.קומע
ואיצוהב
רפס
ןוראמ
וחקל
ודיב
תוריהזב
,הצרעהבו
וחתפבו
ןייעל וב
ורוא
ויניע
הוודחמ
,תימינפ
דע
וריזחהש
ומוקמל
תקישנב
.השודק
המ
— נס —