Page 218 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

.״לביטש
הברה
םירופס
םירישו
וספדנ
״הפוקת״ב
״טלקמ״בו
הברהו
ואצי
תרוצב
:םירפס
,וזה
,קאבאק
,יחמק
,ינבואר
,ןאמנייטש
,יקסבוחינרשט
,סאב
,ןדמל
,ןאמכיפ
גרבנייטש
דועו
.דועו
לבא
זכרמב
לעפמה
תודמוע
תאז־לכב
תרופיסה
הרישהו
:תומגרותמה
ןר כ ב
״הפוקתה״
ןושארה
רבכ
ןתינ ונל
םוגרת
.״םאיליא״ה
רפסה
ןושארה
רשא אצי
ידי־לע
תאצוה״
״לביטש היה
הזחמה
הנומ״
״הנאוו
.קנילרטמל
דחא
וידעצמ
םינושארה
לש
לביטש
רשקב םע
ולעפמ היה
ץירמהל
תא .י .ח
בויבט
ךילשהל
ירחא
ווג תא
,הסרובה
קסעש הב ,זא
םגרתלו
תא
ירפס
ראקסוא
דלייוו
םנקידו
.הלוזו
,בויבט
דחא
ןונגסה־ילעבמ
םיניוצמה
ונלש םגו
דחא
םיאיקבה
רתויב
תופשב תורז
,ןהיתויורפסבו
רזח
תועצמאב
לביטש לא
ותלועפ
.תיתורפסה
תאצוה״
״לביטש
הליחתה
תא
התלועפ
.הבקסומב
םשמ
הרבע
םותכ
המחלמה
,השראוול
רחאו
ןילרבל
םשמו
.ביבא־לתל
לעפמה
הלע
ודסיימל
ןוהב
םוצע לש
תואמ
יפלא
.רלוד
ע בש כ
ת וא מ
רפס
וספדנ
דועו
תואמ
תודחא לש
די־יבתכ
םידמוע
.תאצל
ואצי
ט״כ
םיכרכ
לש
ןועברה
״הפוקתה״
ז״טו
תורבוח לש
ןוחריה
.״טלקמ״
״טלקמ״ה
אצי
קרוי־וינב
תכירעב
.י .ד
.ץיבוקרב
״הפוקתה״
האצי
לכב
תומוקמה
רשא
םש
הרבע
תאצוה״
״לביטש
היכרועו
:ויה דוד
,ןאמשירפ
,רבוחאל
בקעי
,ןהכ
בקעי
,ןאמכיפ
לואש
,יקסבוחינרשט
ןועמש
,ץיבודיבאר
ךב
ןויצ
.ץ״כ
לכ ךרכ לש
״הפוקתה״
ליכה
ךרעב
500
וא
600
םידומע
םילודג
ובו
וסנכנ
ירמאמ
,רקחמ
,תוסמ
,םינאמור
.םימוגרתוםיריש,םירופס
״קובדה״
יקס־נאל
םוגרתב(
)קילאיב
ספדנ
הנושארב
ךרכב ׳א לש
.״הפוקתה״
םלהליוו״
״לט
רלישל
םוגרתב(
)קילאיב
ספדנ
תירבעב
םעפב
הנושארה
.״הפוקתה״ב
הלא ןה קר
תומגוד
.תודחא
״הנליוו״
.ול
רואינש
תסנכה,ג
״הלכ .של .י
יתש-ןונגע
תוריצי
תובושח
וספדנ-ונתורפסב
,״טלקמ״ב
אציש
.קרוירינב
טורפל תא
ינומה
םירפסה
רשא
ואצי
תאצוה״ב
״לביטש ןיא ןאכ
.םוקמה
ידכ
ןיבהל תא
העפוהה
,תאזה
המשש
תאצוה״
,״לביטש שי
ריכהל
תצק תא
,הדסיימ
םהרבא ףסוי
לביטש
דומעלו
לע
.וביט
לביטש היה
םײנעךב
דעונש
תויהל .בר
שבוח
לספס תיב
שרדמה
לכשמתנש
לביקשכו
תא
הכימסה
אצי תא
,ותרייע חליג תא ונקז
שבלו
םירצק
סנכנו
םלועל
.רחסמה
רחסמב הלע
דריו
המכ
םימעפ
ךשמבו
הפוקת
הרצק
זכיר
וידיב תא
ןילופונומה
לע
רחס
תורוע
הקירמא
— אס —