Page 219 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

תאצוה״
״לביטש
הדסימו
תאמ
.מ .צ
קנארפ
תאצוה״
,״לביטש
יפ־לע־ףא
איהש
ןיידע
תמייק
,תלעופו
ירה איה
העפוה
תירוביצ
תכיישה רבכ
.הירוטסיהל
םלועמ אל םק ונל
לעפמ
יתורפס
ריבכ
הזכש אלו םק ונל
טאניצימ
.לביטשכ
,םואתפ־עתפל
ךשמב
,רפסמ־תונש
הצאוה
תומדקתה
ונתורפס
השענו
ץמאמ
ינתחדק
תוושהל
תא
הבצמ לא בצמ
תויורפסה
לש ימע
הפוריא
.םירואנה
תנשב 1916 ,
םצעב ימי
,המחלמה
העיגה
הקירמאל
העומש
הבקסוממ
לע
לעפמ
יתורפס
יקנע
תירבעב
רשא
והומכ אל
.ונעדי
רובעכ ןמז רצק
ועיגה הנה
יכרכ
״הפוקתה״
.םילודגה
זאמו
ךלוה
לעפמה הזה
עיפשמו
לע
ךלהמ
ונתורפס
הישעמו
תוריציב
תוירוקמ
.תומגרותמו
הכפהמ
המלש
סינכה
לעפמה הזה
תורפסב
,תירבעה
רבדהו
רשא
ליחתה וב
ךלוה
ךשמנו
התע
ידי־לע
.םירחא
ינפל 1916 המכ
םירפס
תורפסמ
םלועה ויה ונל
םוגרתב
?ירבע קר טעמ
.ריעזמ הנהו
האב
תאצוה״
״לביטש
הנתנו
ונל תא
סנקיד תאו
,הלוז
תא
ריפסקש תאו
,םורמוה
תא
ראקסוא
דלייוו
תאו
יוטסלוט דועו
לכמ בוט
תורפסה
.תימלועה
תביח
,דסיימה ןב
תפוקת
תונולחה־יערוק״
,״הפוריאל
העדונ
דוחיב
תורפסל
.הפי
ןכלו
שקב
שארב
הנושארו
סינכהל
לא ךות
ונתורפס
תא לכ
ביבחה
וילע
עוצקמב
הז
תונושלב
,תילגנא-הפוריא
,תיסור
,תינלופ
,תינמרג
.תידיאו
לבא םג
תורפס
עדמה
רקחמהו
אל
החנזוה
הברהו
השענ
םג
.ןאכ
לעפמה
ם וגרת -ה זה
בטימ
תורפסה
תימלועה
ך ר וצ -ת יר ב ע ל
העשה
.היה
היארהו
,ךכל יכ
ימימ
לביטש
םיכלוה
םילעפמ
םירחא
םיכישממו
הלועפב
,וז
לארשי־ץראבו
הבר
השירדה
לע
םירפס
םימגרותמ
רשאמ לע
םירפס
.םיירוקמ
םנמא המק ונל
תורפס
תינרדומ
תירוקמ
,רשא
חרכהב
יאנת
,ונייח
תלבגומ
התיה
.היקפאב
זא
שגרוה
ךרוצ
ףוחד
ביחרהל
תא
היקפא
ידי־לע
תסנכה
םהיתוריצי
לש
ילודג
.םימעה
רסח היה ונל המ שיש לכל
תורפס
תינרדומ
:תרחא
תורפס
תמגרותמ
תללוכ
.הפיקמו
,עודיכ םג
תורפס
תירוקמ
האצמ תא
המוקמ
יוארה
תאצוה״ב