Page 220 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

)טי ביט
רפסה
יטחוש״
״םידלי
םכחה ר״ד .א
ר נ י ל ר ב
רביח
סרטנוק
אלמ ןינע םשב
תומש״
םירפס
,״םירבע
החיש
,תיתורפס
םגרת
ףוריצב
תורעה
תוראהו
.א .מ
.ןאמרבאה
,ןילרב
.ד״צרת
תאצוה
ןבואר .םמ
ךותמ
סרטנוקה
הזה
איבא
עטק
אלפומ
:ונימב
אובנ״ ןמ
הלועמה לא
,ךחוגמה
םשל
רפסה
יטחוש״
״םידלי
רשא
אל
,עדונ
,ותשאל
דע
וישכע
םיימשיטנאל
ימע
,תוצראה
יכ םה ויה
םישח וב
יאדווב
רפס
דומיל
םידליה־תטיחשל
תיתדה . . .
רבחמ
רפסה הזה וניא אלא
ררושמה
דסחב
ןוילע ׳ר
לארשי
,הראגנ
עדונה
,םכל לכל
,תוחפה
ידי־לע
וריש
ללוהמה
ברעל תבש הי״
ןובר םלע
.״אימלעו
אוה
,שמתשה
וא
רתוי
,בוט
זבזב תא וחכ
יטויפה
רבחל
תא
יללכ
הטיחשה
ראיתו
םתוא
הרוצב
תיטויפ
ןפואבו
הכ
ןבומ דע
בשחש
םתוא
םילקל
ןפואב הזכ דע םגש
םידלי
םילוכי
דומלל
םתוא
טוחשלו
לע
,םהיפ
ןכלו
ארקנ
רפסה
יטחוש׳
׳םידליה .״
a
תומש
ם ירפס
זמרב
ך״נתל
סרטנוקב
רכזנה
תומש״
םירפס
״םיירבע
ןד ר״ד .א
רנילרב דצב דחא
לש
תאירק
תומש
םירפסל
:םיירבע
יאלוזא״
הנוכמה
,א״דיח
:רמולכ
םייח ףסוי
דוד
,יאלוזא
שמתשמ
תשלשב
ויתומש
,םייכ״נתה
םהו
םיכרצנ
ול
רפסמב
תאמ
,ם יר פ ס ה
,ךרעב
.רביחש
ומש לש
רבחמה וא
ןכות
רפסה וא
םהינש
וזמרנ
וחקלנו
רצואמ
ןושלה לש
ך״נתה וא לש
.דומלתה
רמוחה
.הבורמ
׳ר
יכדרמ הפי לעב
״םישובל״ה
שמתשמ
ומשב
י״כנתה
תומשל
וירפס הזב
רחבש
תלעותל
תאז תא
:םיבותכה
יכדרמו״
אצי
ינפלמ
ךלמה
שובלב
תוכלמ
תלכת
רוחו
תרטעו
בהז
הלודג
ךירכתו
ץוב
ןמגראו
ריעהו
ןשוש
הלהצ
.החמשו
םידוהיל
התיה
הרוא
החמשו
ןוששו
רתסא(״רקיו
,׳ח
.)ז״ט-ו״ט
תומש
:וירפס
שובל״
,״תלכת
שובל״
,״רוח
שובל״
תרטע בהז
,״הלודג
שובל״
ךירכת
,״ץוב
שובל״ ריע
,״ןשוש
שובל״
,״הרואה
שובל״
החמש
״ןוששו
.דועו
לעב
החפשמה־יוניכ
״הפי״
שמתשה וב
:וכרצל הפי״
,״ראות הפי״
,״לוק הפי״
,״ףנע הפי״
,״םיניע הפי״
םלוכו-״הארמ
םירבוחמ
־לע
ידי ׳ר
לאומש
.״הפי
— טנ —