Page 221 - Jewish Book Annual Volume 3

Basic HTML Version

רוקמ
ןמאנ
םהיתויפארגויבל
לש
םיבר ןמ
םירפוסה
םירבעה
ינשמ
תורודה
.םימדוקה
זאמ דעו התע רבכ
וכלה
םמלועל
טעמכ לכ
םתוא
תואמ
,םירפוסה
ורכזנש
רפסב
.הזה קר
ם ינש םהמ
םדוע םייח
ונתא םויכ
,הזה
:םהו
מ ב ש ״ ן ו ק א מ י נ ק א -
םהינשו
םיבשוי
התע
.ביבא־לתב
ן״שבמ ומש
יתמאה אוה
םחנמ
לידנמ
ןייטשניורב
דלונו
ריעב
יסאי
לש
הינמור
תנשב
אוה(ח״ירת
ןב
םינומש ששו
תנשב
.ח״שת
םסרפ
םירמאמ
םירופיסו
םירישו
םגו
רביח
דומיל־ירפס
ירבד״(
םימיה
ינבל
״לארשי
תאצוהב
,״ףסאיחא״
)השראוו
םגו קסע
הברה
.םוגרתב
אוה
ןייטצמ
ונונגסב
יארקמה
.חצה
םימעפל
םיאב
וירבד
״ראודה״ב
תרוצב
םימתכמ
םיזורחב
וא
םירופיס
.םייכ״נת
ר״ד
ןרהא חנ ןב באז
אקנימאק
דלונ
בושטידרבב
תנשב 1866 אוה(
ןב
םיעבש
הנומשו
תנשב
.)ד״שת אוה
רפוס
רקוחו
.תועוצקמ־בר
דבלמ
םירקחמ
םיירוטסיה
,םייתוברתו
םסרפ
הברה
,םיריש
תוזחמ
םימוגרתו
תוריצימ
ירפוס ןווי
.אמורו
אוה
ןייטצמ
תופירחב
תרוקבבו
םיכרע
.םילבוקמ
״ראודה״
םיפדמ
וירבד
ןמזמ
.ןמזל
ורפס
ןורחאה
יבתכ״
תרוקב
״תירוטסיה
עיפוה הז התע
.קרוירינב
)חי
לעב
יתש
םישנ
רפס״ב
ןורכזה
רכזנה אב
ףוסב
קלח״
.)תויפארגויבוטבא(״םיבתכמה
םשו ןיב
ראשה ואב
ויתודלות
לש
םכחה
רפוסהו
ידרפסה
וה יל א
ןב
א
גזומ
ונראווילמ
דלומ
תנשב
1822 ,) ימ
םסרפש
םירפס
םיינויע
םיידומילו
םיבר
,תירבעב
תילטיא
תיתפרצו
םגו
ףתתשה
םינותעב
םיירבעה
,״ןונבלה״
״דיגמה״
.דועו
ןיינעמ
רתויב אוה
עטקה הזה
ךותמ
ובתכמ לש
:גזומא
רמ״ יבא ל״ז אל ויה ול םינב
םא־יכ תונב
ותשאמ
הנושארה
ןבו
דחא
היהש ול
סאפב
]וקוראמנ
רטפנ
תיבל
,ומלוע לע ןכ תעל
ותנקז
ואובב
ונראווילל
הפסכנ
ושפנ
דילוהל
ןב רכז יכ( ארי ׳ה
ליכשמו
ינרותו
היה דע
,)אילפהל
רחאו
לטנש
תושר
ותשאמ
הנקזה אשנ
,רשא
תרחא
,הילע איה ימא
תרכזנה
הליחתמו
הדלי
ול תב
הרטפנו
תיבל
המלוע רחא םימי
,םיטעומ
ידמו
רובע
ונראווילב
ברה םייח
איפאעלאובא
ר״דש
שקיב
ונממ רמ יבא
ובושבש
המילשורי
חטתשי
לע
ירבק
םיקידצה
רובעבל
רתעי
ול ׳ה
והכזיו
ןבל
,רכז ןכו היה
תרזחבש
ר״דשה
רכזנה
ונראווילל
םעפ תינש אצמ
יתדלונש לעו ןכ
היהשכ
האור
יתוא היה ליגר
:רמאל לא,
רענה הזה
״.׳יתללפתה
— חנ —